نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد نظریه زبان رؤیایی قرآن

دوره 22، شماره 83، بهار 1396، صفحه 167-190

جواد محمدی؛ کرم سیاوشی؛ ابراهیم ابراهیمی