نویسنده = سید محمد مهدی حسین پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی مسئله جاودانگی و عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار در مذاهب اسلامی

دوره 21، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 195-214

سید محمد مهدی حسین پور؛ حمید ملک مکان