دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقد دیدگاه ابوزید پیرامون حدوث کلام الهی و تلازم آن با تاریخمندی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

محمد عرب‌صالحی؛ رقیه شجاعی


فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط آنها و انگاره انکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

ابوالقاسم علیدوست


واکاوی رویکرد هرمنوتیکی حسن حنفی در تفسیر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

عبدالله میراحمدی؛ سیده زینب حسینی


کاربرد منطق سیستم‌ها در اجتهاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

عبدالحمید واسطی


بررسی و نقد دیدگاه آلوین پلانتینگا در مورد ماهیت، ذات الهی و امکان شناخت آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مریم محمدی نوری؛ مسعود زین العابدین


مقایسه دیدگاه‌های ویتگنشتاین و علامه طباطبایی در مسئله معناداری گزاره‌های دینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

آرزو زارع زاده؛ بابک عباسی؛ علیرضا دارابی


بررسی دلالت های علم اشتدادی بر وجه سیاسی انسان کامل نزد سهروردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

آیسودا هاشم پور؛ لاله حقیقت


بررسی خرده‌تراشی بر خوانش آقاعلی مدرس از وحدت وجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

محمدرضا ارشادی نیا


پرسش از امکان مدرنیسم اسلامی ایرانی در گذار به سوی پیشرفت اسلامی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

حسین رمضانی