1. معنای جدیدی از انتظار فرج حضرت ولی عصر (عج)

دوره 9، شماره 33، زمستان 1383، صفحه 5-12

محمد محمدرضایی


2. موانع نو اندیشی دینی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1383، صفحه 5-18

علی اکبر رشاد


3. چیستی فلسفه اسلامی

دوره 10، شماره 35، زمستان 1384، صفحه 5-10

عبدالله جوادی آملی


4. فطرت ، به مثابه دال دینی

دوره 10، شماره 36، زمستان 1384، صفحه 5-22

علی اکبر رشاد


5. خاتمیت و مرجعیت علمی امامام معصوم

دوره 10، شماره 37، زمستان 1384، صفحه 5-26

جعفر سبحانی


6. الاهیات فلسفی یا نگاه عقلانی به دین

دوره 10، شماره 38، زمستان 1384، صفحه 5-20

جعفر سبحانی


7. فلسفه مضاف

دوره 11، 39-40، زمستان 1385، صفحه 5-30

علی اکبر رشاد


8. براهین اثبات وجود خدا

دوره 11، شماره 41، زمستان 1385، صفحه 5-34

محمد محمدرضایی


9. بینش و نگرش در تاریخ نگاری اسلامی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1385، صفحه 5-24

سیدابوالفضل رضوی


10. آینده مناسبات ادیان

دوره 12، شماره 43، بهار 1386، صفحه 5-14

علی اکبر رشاد


11. امامت در اندیشه اهل نظر با مروری بر روایات

دوره 12، شماره 45، پاییز 1386، صفحه 5-20

احمد بهشتی


12. مرگ در اندیشه علامه جعفری

دوره 12، شماره 46، زمستان 1386، صفحه 5-24

عبداله نصری


13. ماهیت وحی در حکمت اسلامی

دوره 13، شماره 47، بهار 1387، صفحه 5-30

عبدالحسین خسروپناه


14. تبیین فلسفی وحی

دوره 13، شماره 48، تابستان 1387، صفحه 5-18

علی ربانی گلپایگانی


15. اجتهادگرایی و قرائت پذیر انگاری دین

دوره 13، شماره 49، پاییز 1387، صفحه 5-18

علی اکبر رشاد


16. فلسفه عدالت در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری

دوره 14، شماره 51، بهار 1388، صفحه 5-35

محسن مهاجرنیا


18. مبادی دخیل در تکوین و تطور معرفت دینی

دوره 14، شماره 53، پاییز 1388، صفحه 5-36

علی اکبر رشاد


19. پژوهشی در فلسفه عرفان

دوره 14، شماره 54، زمستان 1388، صفحه 5-22

محمدمهدی گرجیان


20. برهان علیت و شبهات فلسفه غرب

دوره 15، شماره 55، بهار 1389، صفحه 5-30

فاطمه شاکرین؛ حمیدرضا شاکرین


21. بررسی توانایی دین پژوهی مدرن در گزاره سازی در باب دین

دوره 15، شماره 56، تابستان 1389، صفحه 5-26

محمد مطهری فریمانی


22. عقاید دینی و نسبت عقل با آن از منظر قرآن و حدیث

دوره 15، شماره 57، پاییز 1389، صفحه 5-30

علی اکبر رشاد،؛ زکیه اسدی


23. نگاهی نو به معاد جسمانی

دوره 15، شماره 58، زمستان 1389، صفحه 5-34

محمدحسن قدردان قراملکی