1. هرمنوتیک فلسفی در اندیشه گادامر

دوره 7، شماره 23، زمستان 1381، صفحه 24-39

علی ربانی گلپایگانی


2. معرفت شناسی عرفانی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1381، صفحه 15-39

رضا رمضانی


3. واقع‌نمایی گزاره‌های قرآنی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1381، صفحه 26-38

ابوالفضل ساجدی


4. فلسفه تحلیلی و دین پژوهی تحلیلی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1382، صفحه 73-92

محمد سعیدی مهر


6. نهادهای راهنمای فهم قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1382، صفحه 45-64

ـ علی اکبر رشاد


7. فلسفه اخلاق از دیدگاه شهید مطهری

دوره 8، 30-31، زمستان 1382، صفحه 33-52

محمد محمدرضایی


8. عدالت و حقوق

دوره 9، شماره 32، زمستان 1383، صفحه 51-80

ناصر قربان نیا


9. جهانی شدن ، زمینه جهانی سازی یا در انتظار یوم موعود

دوره 9، شماره 33، زمستان 1383، صفحه 37-60

محمد هادی معرفت


10. چیستی و هستی علوم انسانی ؛ برخی موانع و راهکارها

دوره 9، شماره 34، زمستان 1383، صفحه 48-72

محمدباقر حشمت زاده


11. مناسبات تاریخی دین و فلسفه

دوره 10، شماره 35، زمستان 1384، صفحه 35-58

سعید گراوند


13. پلورالیسم دینی و اسلام

دوره 10، شماره 37، زمستان 1384، صفحه 39-54

جان هیک؛ محمد محمدرضایی


14. تحول و تجدد در علم کلام

دوره 10، شماره 38، زمستان 1384، صفحه 53-74

علی ربانی گلپایگانی


15. فلسفه دین

دوره 11، 39-40، زمستان 1385، صفحه 47-66

ابوالفضل ساجدی


16. اثبات خدا در قرآن کریم

دوره 11، شماره 41، زمستان 1385، صفحه 59-78

محمدحسن قدردان قراملکی


18. نجات در قرآن و مقایسه آن با آموزه نجات مسیحی

دوره 12، شماره 43، بهار 1386، صفحه 33-58

مجتبی امامی


19. عصمت امام از نگاه خرد

دوره 12، شماره 45، پاییز 1386، صفحه 41-66

علی ربانی گلپایگانی


20. بررسی چیستی مرگ از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا

دوره 12، شماره 46، زمستان 1386، صفحه 49-70

رضا اکبریان؛ علی رضا فاضلی


21. نقش پیامبر (ص) در وحی

دوره 13، شماره 47، بهار 1387، صفحه 51-70

محمدحسن قدردان قراملکی


22. بررسی نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآن

دوره 13، شماره 48، تابستان 1387، صفحه 43-64

علی نصیری


23. معرفت از نگاه درون دینی

دوره 13، شماره 49، پاییز 1387، صفحه 43-72

محمدتقی سهرابی فر


24. اخلاق و فلسفه سیاست

دوره 14، شماره 51، بهار 1388، صفحه 59-86

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


25. وجود خدا و مسئله شر

دوره 14، شماره 52، تابستان 1388، صفحه 55-70

محمد محمدرضایی