متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده