میراث شرایع پیشین و حکیمان متاله در معنای توحید در اندیشه فلسفی علامه طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده