بررسی و تحلیل برهان عدم تناهی خداوند متعال (به عنوان اصل یترین برهان بر وحدت شخصیه وجود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان