رویکرد انتقادی به حصر اخلاق در تعریف فضیلت گرایانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

نگرش غالب اخلاق پژوهان اسلامی در هویت معرفتی اخلاق ، همواره فروکاستن آن به صفات و هیئت های راسخ نفسانی انسان بوده است. ایده اصلی این پژوهش آن است که در عین التزام به اهمیت  صفات درونی، اما با توجه به مستندات متعدد از جمله رویکردهای جدید در حوزه اخلاق اجتماعی بخصوص جنبه های کاربردی و حرفه ای آن، رفتارهای بیرونی جایگاه ویژه تری در مفهوم یابی اخلاق بدست خواهند آورد. البته با رویکرد انصاف نگرانه، علل تمرکز بر تعریف اخلاق به صفات نفسانی به صورت مستقل ارائه کردید. با تحفظ بر این اصل که مراد از فضیلت گرایی در این تحقیق بیشتر تعریف اخلاق به فضیلت است نه الزاما مکتب فضیلت گرایی که در مقابل وظیفه گرایی، غایت گرایی و قراردادگرایی است، هر چند این نگاه صفت محوری در اخلاق، بی تاثیر از اندیشه های مکتب فضیلت گرایی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Approach to Ethics in Defining Virtue

نویسنده [English]

  • m m
mo.mohammadi@ut.ac.ir
چکیده [English]

The prevailing attitude of Islamic ethics in the identity of moral knowledge, reducing it to the characteristics of the firm and the sensual man. The Azfzylt influenced by Aristotle's look at a lot of research of our time away from the past can be seen.
The main idea of this research is that the same commitment to the importance of internal Vsjyh traits, but according to new approaches in the field of social ethics, particularly professional and functional aspects, the behaviors that have been neglected, more special place in the interpretation ethics achieved. 
Hence in this article for the grant of evidence need to focus on behaviors were analyzed moral sense. 
another reason may be that the characteristics and causes of action has been carried out. Second, ethics and professional applications in a wide range today, most observers and behavioral health organization. In addition to being a lot of praise and criticism of that behavior without the involvement of the traits of ego. 
Of course, looking at the idea of fairness and respect Islamic ethics, emphasizing the definition of morality is independent also have psychological traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morals
  • manners
  • Virtue
  • sensual attributes
  • applied ethics