مبانی زیبایی شناسی از منظر علامه جعفری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده چندرسانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

علامه جعفری فیلسوف شهیر معاصراسلامی است که نظراتش درباب زیبایی و هنر نسبت به سایر فلاسفه معاصر اسلامی با زیبایی شناسی معاصر تشابهات  بیشتری دارد . نظرات علامه به دو جهت متمایل به زیبایی شناسی در غرب است: اول به جهت توجه به قطب ذهنی سوبژه در زیبایی شناسی و دوم انحصارهنر در هنرهای زیبا. علامه در نحوه و معیار داوری استحسانی از نحوه تعقل کلیات در حکمت متعالیه بهره گرفته، اما به نظر می رسد که این معیار صرفا برای زیبایی های معقول کارآمد باشد و از اینرو در این تحقیق معیار داوری مطمح نظر علامه در زیبایی های صوری، خیالی و فوق عقلی بر اساس مبانی حکمت متعالیه و به خصوص آرای امام خمینی محک زده شده است. از دیگر مباحث این تحقیق، اقسام هنر از دیدگاه علامه است که از مسائل نوین در زیبایی شناسی اسلامی است که چه بسا سابقه آن را میان فیلسوفان و محققان اسلامی ماقبل، نمی توان یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the principles of aesthetics at art of Imam Khomeini and Allame Ja'fari

نویسنده [English]

  • Nafise Mostafavi
Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

Imam Khomeini and Allameh Jafari are two contemporary Islamic philosophers who have similarities and disagreements about beauty and art. The views of Imam are subject to the principles of transcendent philosophy and, in some cases, are in accordance with the foundations of their theoretical mysticism, which considers beauty as existence of Principiality and intensification and Like Hafez and Sa'adi, he extends the scope of art to all beings and even human actions and moral virtues. 
But Allameh's views are oriented toward Western philosophy in the first due to the attention to the subjective mindset in aesthetics and the second to Monopoly of art in fine arts. Allameh used the transcendent philosophy in explaining how the perceptions and criteria of aestheticians' judgment were used But this criterion seems to be effective only for intelligible beauties Therefore, in this research, based on the opinions of Imam Khomeini, the view of Allameh is criticized in formal and extra intellectual beauties. Another topic of this research is the division of art from Allama's point of view, which is one of the new issues in Islamic aesthetics, which can not 

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetics
  • ingenuity
  • intelligible life