دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، زمستان 1378 
4. نقدی بر شکاکیت- دو نوع علم

صفحه 80-99

نورمن مالکولم؛ رضا اکبری


9. مسئله صدق

صفحه 158-179

برایان کار؛ همایون همتی


10. معرفتشناسی متن

صفحه 180-189

علیرضا قائمی نیا