دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، زمستان 1382 
9. کارکرد دین در انسان و جامعه

صفحه 161-188

محمدحسن قدردان قراملکی