دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1382 
2. قرآن و تأثیرپذیری از محیط

صفحه 31-44

محمدهادی معرفت؛ عباسعلی براتی


6. وحیانیت نص

صفحه 109-139

ـ حسین علوی مهر


13. ظهر و بطن قرآن کریم

صفحه 249-266

ـ ابراهیم کلانتری


14. معرفی و نقد دایره المعارف قرآن لیدن ـ

صفحه 267-285

جین دمن مک اولیف؛ محمدجواد اسکندرلو