دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، بهار 1392 
2. جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم

صفحه 33-60

عنایت الله شریفی؛ محسن سلگی؛ محمدجعفر محمدزاده