دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، پاییز 1392 
8. نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی

صفحه 191-224

مرتضی حسینی شاهرودی؛ فاطمه استثنایی