دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، زمستان 1392 
1. چیستی فلسفه دین و مسائل آن

صفحه 5-30

مهدی محمدرضایی؛ محمد محمدرضایی


5. تناسخ در معادشناس ملاصدرا

صفحه 107-128

محمدحسین دهقانی محمودآبادی