دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، تابستان 1393 
3. تعطیل در عرفان اسلامی

صفحه 61-96

محمد مهدی گرجیان؛ عمار فوزی