دوره و شماره: دوره 19، شماره 74، زمستان 1393 
5. «علم و معرفت به خداوند از منظر ابومعین نسفی» در ترازوی نقد

صفحه 99-122

عین الله خادمی؛ سیدعلی سادات فخر؛ محمد الله نیا سماکوش


8. خلود در عذاب با تکیه بر تقریری متفاوت از آموزه تجسم اعمال

صفحه 175-196

محمدرضا بلانیان؛ محمدحسین دهقانی محمودآبادی