دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، بهار 1395، صفحه 1-206 
8. تجلی متنی خدا در قرآن

صفحه 181-206

سید محمد حسن جواهری