دوره و شماره: دوره 22، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 1-247 
2. تأملی در ازلیت فعل الهی

صفحه 31-50

محمد حسن قدردان قراملکی