دوره و شماره: دوره 24، شماره 92، تابستان 1398، صفحه 5-211 
3. نقش فقه در تکوین هویت تشیع امامی

صفحه 59-81

محمد غفوری نژاد؛ احمد مهدی زاده آری


8. تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی

صفحه 187-211

سید محمود یوسف ثانی؛ حسین روحانی نژاد