دوره و شماره: دوره 25، شماره 97 - شماره پیاپی 98، پاییز 1399، صفحه 5-203 
3. بررسی نظریه خلق‌ از عدم از نگاه اسلام، مسیحیت و یهود

صفحه 49-82

ناهید یعقوبیان؛ مهدی دهباشی؛ محمدرضا شمشیری