نویسنده = احد فرامرز قراملکی
تعالی صرف واجب‌الوجود و مسئلۀ نیایش با خدای غیرشخص وار در آثار ابن‌سینا

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1395، صفحه 5-34

سیده زهرا حسینی؛ عبدالرسول کشفی؛ احد فرامرز قراملکی


تجربه دینی، روانشناسی دین و الهیات

دوره 3، 8-9، دی 1377، صفحه 2-21

احد فرامرز قراملکی


درآمدی بر دین شناسی یونگ

دوره 2، 5-6، دی 1376، صفحه 140-153

احد فرامرز قراملکی


تحلیل فراسوی روانشناختی فروید از دین

دوره 2، شماره 3، دی 1376، صفحه 132-146

احد فرامرز قراملکی


توضیحی پیرامون تمایز کلام جدید و فلسفه دین

دوره 1، شماره 2، دی 1375، صفحه 54-59

احد فرامرز قراملکی


معرفی و نقد اجمالی «زبان دین»

دوره 1، شماره 2، دی 1375، صفحه 134-138

احد فرامرز قراملکی