نویسنده = سعید رحیمیان
بررسی تطبیقی ارتباط ایمان با مقومات ایمانی از دیدگاه مولانا و کی یر کگور

دوره 15، شماره 56، مرداد 1389، صفحه 157-186

سعید رحیمیان؛ محبوبه جباره ناصرو


ابن عربی و پلورالیسم دینی

دوره 14، شماره 54، بهمن 1388، صفحه 113-128

ولی الله عباسی؛ سعید رحیمیان


تجربه عرفانی و ملاک حجیت آن

دوره 7، شماره 26، دی 1381، صفحه 43-50

سعید رحیمیان


نگاهی به پژوهشی درنسبت دین و عرفان

دوره 7، شماره 24، دی 1381، صفحه 132-147

سعید رحیمیان