نویسنده = رمضان علی‌تبار
نقش فلسفه دین در هویت‌بخشی به علوم انسانی

دوره 26، شماره 100، مرداد 1400، صفحه 125-148

رمضان علی‌تبار


دین و الهیات جهانی در منظومه فکری اسلام

دوره 25، شماره 95، اردیبهشت 1399، صفحه 5-30

رمضان علی‌تبار


نقد نگره تفکیکی در تبیین باور فطری به خدا

دوره 23، شماره 90، بهمن 1397، صفحه 33-62

رمضان علی‌تبار؛ محمد محمدزاده