نویسنده = محمدجواد رودگر
ماهیت‌شناسی صراط سلوک در آموزه های وحیانی

دوره 27، شماره 104، تیر 1401، صفحه 151-176

محمدجواد رودگر


نسبت عرفان و سیاست

دوره 25، شماره 98، بهمن 1399، صفحه 177-202

بهرام دلیر؛ محمدجواد رودگر


انسان کامل و کارکردهای معنوی ـ اجتماعی آن از دیدگاه امام خمینی

دوره 25، شماره 97، آبان 1399، صفحه 83-107

محمدجواد رودگر؛ فاطمه فتحی مقدم


توحید صمدی در افق اندیشۀ علامه حسن‌زاده آملی

دوره 23، شماره 87، اردیبهشت 1397، صفحه 169-197

محمدجواد رودگر؛ محمدجواد نوروزی


فلسفه عرفان در اندیشه استاد مطهری

دوره 22، شماره 83، خرداد 1396، صفحه 73-104

محمدجواد رودگر


مبانی عقلی عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 63، اردیبهشت 1391، صفحه 37-80

محمدجواد رودگر


نقد و نظریه تباین عرفان و اسلام

دوره 14، شماره 54، بهمن 1388، صفحه 23-48

محمدجواد رودگر


مرگ اختیاری

دوره 12، شماره 46، بهمن 1386، صفحه 107-130

محمدجواد رودگر


انسان قرآنی

دوره 12، شماره 44، مرداد 1386، صفحه 5-28

محمدجواد رودگر


ولایت عرفانی با درنگی در آرای علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 24، دی 1381، صفحه 87-101

محمدجواد رودگر