نویسنده = حمیدرضا شاکرین
بررسی و نقد نگره تعارض دین و اخلاق

دوره 27، شماره 106، بهمن 1401، صفحه 25-45

حمیدرضا شاکرین


بررسی انتقادی زیرساخت‌های دکارتی تمدن غرب

دوره 25، شماره 97، آبان 1399، صفحه 5-24

حمیدرضا شاکرین؛ محمد مهدی حکمت مهر


تناسخ و نسبت آن با معاد

دوره 23، شماره 89، آذر 1397، صفحه 36-61

حمیدرضا شاکرین


گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 18، شماره 70، بهمن 1392، صفحه 153-176

حمیدرضا شاکرین


کارکرد عقل در فهم دین

دوره 17، شماره 65، آبان 1391، صفحه 5-26

حمیدرضا شاکرین


مبنامندی فهم و معرفت دینی و برونداهای آن

دوره 16، شماره 60، مرداد 1390، صفحه 53-87

حمیدرضا شاکرین


برهان علیت و شبهات فلسفه غرب

دوره 15، شماره 55، اردیبهشت 1389، صفحه 5-30

فاطمه شاکرین؛ حمیدرضا شاکرین


مبانی خداشناسی و فهم و معرفت دینی

دوره 13، شماره 49، آبان 1387، صفحه 19-42

حمیدرضا شاکرین