نویسنده = ابوالفضل ساجدی
اعتباریات و علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی

دوره 22، شماره 84، شهریور 1396، صفحه 5-28

سید روح اله میرنصیری؛ ابوالفضل ساجدی


ذاتی و عرضی در دین

دوره 18، شماره 67، اردیبهشت 1392، صفحه 87-116

ابوالفضل ساجدی


اسلام و تسکین غم تنهایی و مرگ

دوره 15، شماره 56، مرداد 1389، صفحه 141-156

ابوالفضل ساجدی


قرآن ، کلام بشری یا الهی

دوره 13، شماره 48، مرداد 1387، صفحه 19-42

ابوالفضل ساجدی


وحی شناسی مسیحی با گذری بر وحی قرآنی

دوره 13، شماره 47، اردیبهشت 1387، صفحه 121-146

ابوالفضل ساجدی


فلسفه دین

دوره 11، 39-40، دی 1385، صفحه 47-66

ابوالفضل ساجدی


ایمان گرایی و فلسفه ویتگنشتاین

دوره 10، شماره 35، دی 1384، صفحه 159-180

ابوالفضل ساجدی


واقع‌نمایی گزاره‌های قرآنی

دوره 7، شماره 25، دی 1381، صفحه 26-38

ابوالفضل ساجدی


نظریة کنش گفتاری جان آستین و فهم زبان قرآن

دوره 7، شماره 25، دی 1381، صفحه 122-130

ابوالفضل ساجدی