نویسنده = سید محمد علی دیباجی
بررسی تطبیقی مسئله قرینه‌ای شر از دیدگاه تولی و پلنتینگا

دوره 28، شماره 110، بهمن 1402، صفحه 5-24

سید محمد علی دیباجی؛ محمد مهدی مسیبی


بررسی مواجهه اصل آنتروپیک و نظریه چندجهانی با براهین غایت ‏شناختی

دوره 26، شماره 101، آبان 1400، صفحه 29-54

سید محمد علی دیباجی؛ یوسف دانشور؛ حامد ساجدی