نویسنده = علیرضا قائمی نیا
نقش مبانی فلسفه دین قاره‌ای در معرفت دینی و چالش‌ها و پیامدهای آن

دوره 28، شماره 107، اردیبهشت 1402، صفحه 29-54

مهدی رحیمی؛ علیرضا قائمی نیا


اهمیت رویکرد وجودی در فهمِ متونِ دینی با تأکید بر گزاره‌های توحیدی

دوره 25، شماره 98، بهمن 1399، صفحه 1-28

علیرضا قائمی نیا؛ شهناز عزیزی


نجات اکثریت و انحصار حقانیت کامل در یک دین (بازخوانی دیدگاه ملاصدرا درباره آموزه نجات با توجه به مبانی فلسفی و عقلانی)

دوره 21، شماره 81، آذر 1395، صفحه 111-150

مریم پوررضاقلی؛ علیرضا قائمی نیا؛ علی الله بداشتی؛ مهدی فرمانیان


رابطه علم و دین در مسئله کیهان شناسی از دیدگاه المنار و المیزان

دوره 19، شماره 74، بهمن 1393، صفحه 21-44

علیرضا قائمی نیا؛ محسن آزادی


نقش استعاره های مفهومی در تفکر دینی

دوره 14، شماره 54، بهمن 1388، صفحه 159-168

علیرضا قائمی نیا


وحی در خانه عنکبوت (تحلیل ذاتی و عرضی دیدگاه دکتر سروش)

دوره 13، شماره 47، اردیبهشت 1387، صفحه 87-102

علیرضا قائمی نیا


وحدت متعالی ادیان

دوره 10، شماره 37، دی 1384، صفحه 93-104

علیرضا قائمی نیا


شبکه معرفت دینی - بحثی در ساختار معرفت دینی

دوره 8، شماره 28، دی 1382، صفحه 19-36

علیرضا قائمی نیا


کارکردهای هرمنوتیکی تفسیر

دوره 7، شماره 23، دی 1381، صفحه 106-111

علیرضا قائمی نیا


کابوس تجربه دینی

دوره 6، شماره 22، دی 1380، صفحه 43-49

علیرضا قائمی نیا


ذاتی و عرضی متن؛ بحثی در باب اختلاف قرائت ها

دوره 5، شماره 18، دی 1379، صفحه 74-83

علیرضا قائمی نیا


معرفتشناسی متن

دوره 4، شماره 12، دی 1378، صفحه 180-189

علیرضا قائمی نیا