نویسنده = عبدالحسین خسروپناه
بررسی نظریه رابطه سه گانه نص و معارف عقلی در آثار صدرالمتالهین

دوره 15، شماره 57، آبان 1389، صفحه 95-124

غلام رضا میناگر؛ عبدالحسین خسروپناه


حکمت نوین اسلامی ( حکمت خودی )

دوره 13، شماره 50، بهمن 1387، صفحه 155-180

عبدالحسین خسروپناه


ماهیت وحی در حکمت اسلامی

دوره 13، شماره 47، اردیبهشت 1387، صفحه 5-30

عبدالحسین خسروپناه


دلالت معجزات بر اثبات وجود خدا

دوره 11، شماره 41، دی 1385، صفحه 79-94

عبدالحسین خسروپناه


هویت فلسفه اسلامی

دوره 10، شماره 35، دی 1384، صفحه 97-116

عبدالحسین خسروپناه


گفتمان فلسفه فقه

دوره 9، شماره 32، دی 1383، صفحه 21-50

عبدالحسین خسروپناه


آسیب شناسی دین پژوهی معاصر

دوره 8، شماره 28، دی 1382، صفحه 131-160

عبدالحسین خسروپناه


اثبات پذیری گزاره های دینی

دوره 8، شماره 27، دی 1382، صفحه 171-179

عبدالحسین خسروپناه


زیرساخت های قرائت پذیرانگاری دین

دوره 7، شماره 23، دی 1381، صفحه 10-23

عبدالحسین خسروپناه


عارفان و انتظار بشر از دین

دوره 7، شماره 24، دی 1381، صفحه 76-86

عبدالحسین خسروپناه