نویسنده = هادی وکیلی
معرفت دینی از منظر علوم شناختی

دوره 13، شماره 50، بهمن 1387، صفحه 59-82

هادی وکیلی


تجربه های عرفانی مرگ از منظر مطالعات nde

دوره 12، شماره 46، بهمن 1386، صفحه 131-146

هادی وکیلی؛ آزاده اقبالی


ابن میمون از الاهیات اسلامی تا الاهیات یهودی

دوره 12، شماره 43، اردیبهشت 1386، صفحه 147-172

هادی وکیلی


فلسفه تجربه عرفانی

دوره 11، 39-40، دی 1385، صفحه 67-92

هادی وکیلی


برهان وجود شناختی کورت گودل

دوره 11، شماره 41، دی 1385، صفحه 163-188

هادی وکیلی