نویسنده = علی نصیری
بررسی نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآن

دوره 13، شماره 48، مرداد 1387، صفحه 43-64

علی نصیری


بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس

دوره 12، شماره 43، اردیبهشت 1386، صفحه 59-86

علی نصیری


فلسفه علوم قرآنی

دوره 11، 39-40، دی 1385، صفحه 221-248

علی نصیری