نویسنده = قاسم پورحسن
نقد و بررسی دیدگاه آنتونی فلو در باب جاودانگی نفس با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 27، شماره 104، تیر 1401، صفحه 75-98

قاسم پورحسن؛ علیرضا کلبادی نژاد؛ رحمت الله محمودی


تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی

دوره 23، شماره 89، آذر 1397، صفحه 6-35

قاسم پورحسن؛ سیدمحمدرضا لواسانی


بررسی انتقادی چیستی فلسفۀ دین

دوره 20، شماره 76، مرداد 1394، صفحه 5-30

قاسم پورحسن