کلیدواژه‌ها = عقل
بررسی انتقادی نگره ابن‌تیمیه درباره حسن و قبح عقلی

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 117-134

محمد باقر پورامینی


فلسفه دین جهانی و رویکرد وجودی

دوره 27، شماره 106، بهمن 1401، صفحه 47-65

مهدی عباس زاده


مکتب تفکیک و انکار عقل ذاتی انسان

دوره 27، شماره 105، آبان 1401، صفحه 5-26

محمد حسن قدردان قراملکی


نقش عقل و نقل در معرفت دینی از منظر شیخ صدوق و شیخ مفید

دوره 27، شماره 105، آبان 1401، صفحه 147-170

مهدی عبدالهی؛ سمیه کریم نژادی


بررسی تطبیقیِ کاربست «منابع معرفتی غیرهمگانی» نزد صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 27، شماره 104، تیر 1401، صفحه 5-24

رضا اکبریان؛ علی فلاح رفیع؛ رضیه سادات امیری


علم انسان به خدا در تفکر فارابی

دوره 26، شماره 99، اردیبهشت 1400، صفحه 5-30

مهدی عباس زاده


مقام خلافت از دید ملاصدرا و عزیزالدین نسفی

دوره 22، شماره 86، بهمن 1396، صفحه 129-148

علی حقی؛ سیده سمیه حسینی


مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری

دوره 21، شماره 81، آذر 1395، صفحه 151-183

مهدی عباس زاده