کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تبیین حقیقت امانت الهی از دیدگاه صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 28، شماره 108، تیر 1402، صفحه 135-166

محمد حسین نائیجی؛ معصومه سلطانی


نقد و بررسی دیدگاه آنتونی فلو در باب جاودانگی نفس با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 27، شماره 104، تیر 1401، صفحه 75-98

قاسم پورحسن؛ علیرضا کلبادی نژاد؛ رحمت الله محمودی


بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایات

دوره 25، شماره 98، بهمن 1399، صفحه 105-132

محمد علی رضایی کرمانی نسب؛ محمد زابلی؛ محمد بدره


ابتنای اخلاق بر دین از دیدگاه آدامز و علامه طباطبایی

دوره 23، شماره 90، بهمن 1397، صفحه 63-97

حسین وفاپور؛ محمد محمد رضایی


تحلیل و بررسی تأویل از دیدگاه ابن‏ تیمیه و علامه طباطبائی

دوره 23، شماره 89، آذر 1397، صفحه 63-86

علی الله بداشتی؛ محسن پیرهادی


ارتباط اندیشۀ سعادت و سبک زندگی مهدوی (با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی)

دوره 20، شماره 77، آبان 1394، صفحه 29-48

محمد محمد رضایی؛ اکرم باغخانی