کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
واکاوی رویکرد هرمنوتیکی حسن حنفی در تفسیر قرآن

دوره 26، شماره 102، بهمن 1400، صفحه 127-154

عبدالله میراحمدی؛ سیده زینب حسینی


هایدگر و ذاتمندی انسان

دوره 22، شماره 84، شهریور 1396، صفحه 107-138

محمد تقی سهرابی‌فر


روش‌شناسی هنر اسلامی

دوره 20، شماره 78، بهمن 1394، صفحه 85-114

سید رضی موسوی‌