کلیدواژه‌ها = معرفت دینی
نقش مبانی فلسفه دین قاره‌ای در معرفت دینی و چالش‌ها و پیامدهای آن

دوره 28، شماره 107، اردیبهشت 1402، صفحه 29-54

مهدی رحیمی؛ علیرضا قائمی نیا


نقش عقل و نقل در معرفت دینی از منظر شیخ صدوق و شیخ مفید

دوره 27، شماره 105، آبان 1401، صفحه 147-170

مهدی عبدالهی؛ سمیه کریم نژادی


تحلیل و نقد دیدگاه سلفیه در ارزش معرفت‌شناختی عقل در حوزة معرفت دینی

دوره 21، شماره 79، اردیبهشت 1395، صفحه 85-108

امیر حسین میرزا ابوالحسنی؛ علی الله بداشتی