دوره و شماره: دوره 6، 20-21 - شماره پیاپی 20، دی 1380 
ماهیت فلسفه سیاسی

صفحه 120-124

ریموند پلانت؛ مهدی براتعلی پور


نقدی بر جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران

صفحه 158-167

حسین بشیریه داود؛ مهدوی زادگان بشیریه