نمایه نویسندگان

آ

 • آبیار، زهرا الهیات فمینیست به مثابه تفسیر هرمنوتیکی کتاب مقدس [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 103-126]
 • آیت اللهی، حمیدرضا تحلیلی از برهان های جهان شناختی و مقایسه آن با برهان امکان و وجوب در فلسفه اسلامی [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 95-112]
 • آیت اللهی، حمیدرضا بررسی مقالات منتشر شده در حوزه دین پژوهی ( از 1376 تا 1383 ) [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 163-194]
 • آیت‌اللهی، حمیدرضا مفاهیم و مسائل فلسفه دین [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 68-73]
 • آزادی، محسن رابطه علم و دین در مسئله کیهان شناسی از دیدگاه المنار و المیزان [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 21-44]
 • آزاد ارمکی، تقی جامعه‌شناسی عقلانیت [دوره 1، شماره 1، 1375، صفحه 39-54]
 • آزاد ارمکی، تقی الگوی تحلیل وبر از رابطه دین و توسعه [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 82-93]
 • آقا پیروز، علی فلسفه مدیریت اسلامی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 143-166]
 • آهنگران، محمدرسول ژرفای اندیشه در مفهوم تصوری خدا [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 183-202]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم بررسی و نقد نظریه زبان رؤیایی قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 167-190]
 • ابراهیم زاده آملی، عبدالله انسان در نگاه اسلام و اومانیسم [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 51-70]
 • ابطحی، سیدعبدالحمید عقلانیت معرفت از دیدگاه علم شناسی پوپر [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 104-123]
 • ابطحی، سیدعبدالحمید تاملات استاد در مساله ی واقع نمایی صور ادراکی [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 69-100]
 • ابطحی، ـ سید عبدالحمید نقش سنت در حجیت فهم ظواهر کتاب [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 215-232]
 • ابوالحسنی (مُنذِر)، علی شیخ فضل الله نوری انقلابی عصراستبداد، اصلاح گر عصر مشروطه [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 59-84]
 • احتشامی، مهناز مهارت‌های تفکر هنرمند در ارتقای حسن‌بینی با بهره‌مندی از آیات قرآن [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 151-173]
 • احمدی، سیدجواد بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه های مهم مفسران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم (ع) [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 45-68]
 • احمدی، سعید بررسی عینیت صفات واجب تعالی با ذات با بهره گیری از حیثیت تقییدی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 77-96]
 • احمدی زاده، حسن نقدهای رکن‏ الدّین بن ‏الملاحمی ‏الخوارزمی بر نفس‌شناسی فیلسوفان با توجه به کتاب تحفةالمتکلمین [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 223-247]
 • احمدی طباطبایی، سیدمحمدرضا اخلاق و فلسفه سیاست [دوره 14، شماره 51، 1388، صفحه 59-86]
 • احمدوند، ولی محمد عرفان و قدرت سیاسی [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 203-219]
 • احمدوند، ولی محمد تأملی نظری در مفهوم عدالت جنسیتی [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 171-198]
 • اخگر، محمد علی نظریه مسلمانان گمنام با تطبیق اندیشه استاد مطهری با نظریه مسیحیان گمنام کارل رانر [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 139-165]
 • اخوان، مهدی نقدی بر اقتراح دین و آزادی - نامه رسیده [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 180-193]
 • اخوان مفرد، حمیدرضا ایدئولوژی انقلابی امام خمینی احیای تشیع [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 50-58]
 • اخوان نبوی، قاسم زبان دین از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 57-64]
 • اخوان نبوی، قاسم ماهیت امامت از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 45، 1386، صفحه 67-78]
 • اخوان نبوی، قاسم نقد و بررسی همسان‌انگاری نظریه تکامل و حرکت جوهری [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 109-128]
 • اخوت، احمدرضا مهارت‌های تفکر هنرمند در ارتقای حسن‌بینی با بهره‌مندی از آیات قرآن [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 151-173]
 • ایدرم، ـ حسن نقش دین در استقرار و هدایت دولت [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 39-53]
 • اردستانی، محمدعلی وحی شناسی در اندیشه تفسیری علامه طباطبایی [دوره 13، شماره 47، 1387، صفحه 103-120]
 • اردستانی، محمدعلی چالش هایی در بحث شرور و پاسخ های علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 121-146]
 • اردستانی، محمدعلی تجلی عقل عملی اخلاقی در عمل اخلاقی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 67-88]
 • اردستانی، محمدعلی عقل کل جمعی ختمی و عقلانیت علمی و عملی [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 29-52]
 • اردستانی، محمدعلی وحدت حقه حقیقه حق تعالی در اندیشه دینی و فلسفی علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 83-108]
 • اردستانی، محمدعلی میراث شرایع پیشین و حکیمان متاله در معنای توحید در اندیشه فلسفی علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 27-48]
 • اردستانی، محمد علی روش‎شناسی اکتشاف در ما بعد طبیعت [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 93-117]
 • ارسطا، محمدجواد پلورالیسم دینی و قرآن [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 112-119]
 • ارشادی نیا، محمدرضا نقش انگاره«حقیقت و رقیقت» در تحکیم و تبیین باورهای دینی [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 97-128]
 • ایزدی، جنان معرفت‌شناسی عشق: الهیات پست‌مدرن با قرائت ژراردی [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 147-176]
 • استثنایی، فاطمه نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 191-224]
 • اسدی، زکیه عقاید دینی و نسبت عقل با آن از منظر قرآن و حدیث [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 5-30]
 • اسدی، محمدرضا پایان فلسفه و وظیفه تفکر [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 66-81]
 • اسدی، محمدرضا مرگ از منظر ملاصدرا [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 25-48]
 • اسدی، محمدرضا بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-30]
 • اسدی، محمدرضا بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی از دیدگاه مولوی و آگوستین [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 5-36]
 • اسدی، ـ محمدرضا تحلیلی از دیدگاه هایدگر در باب نسبت انسان و تکنیک [دوره 1، شماره 1، 1375، صفحه 103-111]
 • اسدی، ـ محمدرضا دانایی و دینداری و دردمندی [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 13-21]
 • اسدی، ـ محمدرضا دینداری و تکنیک‌داری [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 154-169]
 • اسدی، ـ محمدرضا جامعه دینی. جامعه تکنیکی [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 54-84]
 • اسدالهی، طاهره جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی - اجتماعی اسلام [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 121-146]
 • اسدی نسب، محمدعلی مبانی برخورد قرآن با فرهنگ زمانه [دوره 13، شماره 47، 1387، صفحه 147-168]
 • اسدی نسب، محمدعلی مبانی تفسیری شیعه و معتزله [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 31-46]
 • اسدی نسب، محمدعلی نقد و بررسی کتاب نقد الخطاب الدینی [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 171-198]
 • اسدی نسب، محمدعلی نظام توحیدی قرآن، نافی جاودانگی عذاب مجرمان [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 147-174]
 • اسدی‌نسب، محمد علی ضرورت اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر قرآن در دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 143-168]
 • اسکار بروگ، الینور چیستی ارزش [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 110-125]
 • اسکندری دامنه، حمیدرضا بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-30]
 • اسکندرلو، محمدجواد معرفی و نقد دایره المعارف قرآن لیدن ـ [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 267-285]
 • اسماعیلی، مسعود بررسی، مقایسه و ارزیابی ساخت گراییِ کتز و پراودفوت در باب ماهیت تجربه عرفانی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 45-76]
 • اسماعیل نیا، محمود اصلاح جامعه در اندیشه سیدجمال [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 183-201]
 • افتخاری، اصغر آزادی مذهبی و رشد تفکر علمی در اسلام [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 51-63]
 • افتخاری، اصغر چیستی ارزش [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 110-125]
 • افضلی، سید عبدالرئوف واکاوی برهان خفای الهی از چشم‌انداز فلسفۀ اسلامی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 23-57]
 • اقبالی، آزاده تجربه های عرفانی مرگ از منظر مطالعات nde [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 131-146]
 • اکبری، رضا تجربه دینی«سوئین برن» و اصل «زودباوری» [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 96-103]
 • اکبری، رضا نقدی بر شکاکیت- دو نوع علم [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 80-99]
 • اکبری، رضا دین و غرابت اخلاق [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 44-71]
 • اکبری، رضا نظریه کثرت گرایانه جان هیک در بوته نقد [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 77-92]
 • اکبری، رضا بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از شرطیه پاسکال [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 95-120]
 • اکبری، رضا نقد و بررسی مدل‌های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم‌شناختی پساپوزیتیویستی [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 95-116]
 • اکبری، کمال توحید به عنوان گوهر اعتقادات، اصلی‌ترین مؤلفه دینداری در اندیشه استاد مطهری [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 167-196]
 • اکبری، محسن توحید به عنوان گوهر اعتقادات، اصلی‌ترین مؤلفه دینداری در اندیشه استاد مطهری [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 167-196]
 • اکبریان، رضا بررسی چیستی مرگ از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 49-70]
 • اکبریان، سید محمد ضعف ساختاری نظریه عقلانیت و معنویت [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 49-72]
 • اکبرزاده، حوران بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در باره عدالت [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 29-60]
 • اکبر نژاد، مهدی نقد دیدگاه ابن خلدون درباره احادیث مهدویت [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 177-188]
 • الیاسی، محمدقاسم برهان فطرت بر اثبات خدا [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 51-72]
 • الحسینی، محمدعلی پدیدة گویش‌ها و غلط‌های دستور زبانی و تحلیل آن، با تأکید بر آثار آن‌ها بر زبان آموزی ـ [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 131-138]
 • الحسینی، نجم السادات نقد و بررسی آرای کلیفورد در باب مرجعیت [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 73-106]
 • الطائی، سرمد معرفی کتاب مقاصدالشریعه [دوره 5، شماره 18، 1379، صفحه 138-145]
 • الله بداشتی، علی نجات اکثریت و انحصار حقانیت کامل در یک دین (بازخوانی دیدگاه ملاصدرا درباره آموزه نجات با توجه به مبانی فلسفی و عقلانی) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 111-150]
 • الله بداشتی، علی تحلیل و نقد دیدگاه سلفیه در ارزش معرفت‌شناختی عقل در حوزة معرفت دینی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 85-108]
 • الله بداشتی، علی تحلیل و بررسی تأویل از دیدگاه ابن‏ تیمیه و علامه طباطبائی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 63-86]
 • الله نیا سماکوش، محمد «علم و معرفت به خداوند از منظر ابومعین نسفی» در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 99-122]
 • الماسی، علی رابطه علم و دین: ارزیابی راه حل های تعارض محور [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 191-215]
 • امامی، مجتبی نجات در قرآن و مقایسه آن با آموزه نجات مسیحی [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 33-58]
 • امامی جمعه، سیدمهدی ماده و قوه اخروی در چشم انداز ملاصدرا [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 57-74]
 • امامی جمعه، سید مهدی الهیات فمینیست به مثابه تفسیر هرمنوتیکی کتاب مقدس [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 103-126]
 • امید، مسعود درآمدی برفلسفه اخلاق از منظر استاد مطهری [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 72-89]
 • امیری، رضیه بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در باره عدالت [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 29-60]
 • امیری، زینب بررسی استدال تقدیرگرایی کلامی با تکیه بر آرای لیندا زاگزبسکی [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 129-152]
 • امیر چقماقی، حمید برهان تجربه دینی: بررسی موردی، دیدگاه کیث یندل [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 31-58]
 • امین پور، احمد مهارت‌های تفکر هنرمند در ارتقای حسن‌بینی با بهره‌مندی از آیات قرآن [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 151-173]

ب

 • بابایی، علی فهم رابطه خدا با عالم از روی مَثَل در حکمت اسلامی با تأکید بر دیدگاه صدرا [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 119-144]
 • بابایی مجرد، حسین نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 111-137]
 • بابایی‌مجرد، حسین معناشناسی نظام‌سازی و روش‌شناسی کشف نظام از منابع دینی [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 159-186]
 • بیابانکی، سیدمهدی گونه های رویارویی الهیات دینی با علم تجربی (یک مدل تعمیم یافته از دیدگاه باربور در خصوص رابطه علم و دین) [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 129-146]
 • باغخانی، اکرم ارتباط اندیشۀ سعادت و سبک زندگی مهدوی (با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 29-48]
 • باقی نصرآبادی، علی استاد مطهری و نقد اندیشه های جامعه شناختی [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 253-270]
 • بحرانی، اشکان همانستی نفس و الوهیت از دیدگاه مولانا و اکهارت [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 129-158]
 • بحرانی، صدیقه بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی از دیدگاه مولوی و آگوستین [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 5-36]
 • بیدهندی، محمد بررسی معناداری زندگی در اندیشه ملاصدرا و کی یر کگور [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 69-102]
 • براتی، عباسعلی اشاره به علم دلالت و هرمنوتیک و مسئله اصطلاحات علوم [دوره 5، شماره 17، 1379، صفحه 43-62]
 • براتی، عباسعلی پدیدة گویش‌ها و غلط‌های دستور زبانی و تحلیل آن، با تأکید بر آثار آن‌ها بر زبان آموزی ـ [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 131-138]
 • براتی، عباسعلی قرآن و تأثیرپذیری از محیط [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 31-44]
 • براتعلی پور، مهدی ماهیت فلسفه سیاسی [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 120-124]
 • براد، سی.دی برهان تجربه دینی [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 139-148]
 • براون، هارولد عقلانیت [دوره 1، شماره 1، 1375، صفحه 25-38]
 • برنجکار، رضا عقل و تعقل [دوره 6، شماره 19، 1380، صفحه 34-44]
 • برنجکار، رضا فطرت در احادیث [دوره 10، شماره 36، 1384، صفحه 133-148]
 • بروجردی، مصطفی نگاهی به شرحهای نهج البلاغه [دوره 6، شماره 19، 1380، صفحه 126-137]
 • بسطامی، عصمت آفرینش انسان در قرآن و اوپنیشادهای کهن [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 29-50]
 • بشیریه داود، حسین نقدی بر جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 158-167]
 • بلانیان، محمدرضا خلود در عذاب با تکیه بر تقریری متفاوت از آموزه تجسم اعمال [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 175-196]
 • بلانیان، محمد رضا اقتراحی در باب علم پیشین الهی با تکیه بر آموزه هایی از فلسفه ملاصدرا [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-34]
 • بلخاری قهی، حسن پیکره‌بندی موضوعات، عناوین و حوزه‌های معرفتی هنر [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 21-40]
 • بناکار حقیقی، پونه روانشناسی دین: یک روی آورد علمی چندتباری [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 22-45]
 • بناکار حقیقی، پونه روانشناسی دین در جوامع مسلمین [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 52-71]
 • بهاری، محمدرضا بینش فلسفی و فهم دین [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 197-222]
 • بهجت پور، عبدالکریم روش طرح توحید در قرآن (خداپرستی یا خداشناسی) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 75-94]
 • بهجت پور، عبدالکریم نقش تفسیر تنزیلی در پیشرفت [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 5-31]
 • بهجت‌پور، زهرا بررسی سیر تنزیلی آیات تحدی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 67-96]
 • بهجت‌پور، عبدالکریم بررسی سیر تنزیلی آیات تحدی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 67-96]
 • بهروزلک، غلامرضا چیستی کلام سیاسی [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 79-104]
 • بهروزلک، غلامرضا مبانی اخلاق سیاسی در اسلام [دوره 14، شماره 51، 1388، صفحه 35-58]
 • بهروز لک، غلامرضا جهانی شدن و چشم انداز فرج [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 81-106]
 • بهروز لک، غلامرضا فلسفه سیاست اسلامی [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 269-298]
 • بهشتی، احمد امامت در اندیشه اهل نظر با مروری بر روایات [دوره 12، شماره 45، 1386، صفحه 5-20]
 • بهشتی، احمد رابطه علم و دین: ارزیابی راه حل های تعارض محور [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 191-215]
 • بهشتی، احمد گذار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 5-20]
 • بهشتی، سعید فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 109-124]
 • بهشتی، سعید نظریه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه (نظریه حکمت متعالیه تعلیم و تربیت)؛ مفهوم‌شناسی و روش‌شناسی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 37-72]
 • بهمن، شعیب الگوی اثربخش اسلامی ایرانی پیشرفت در جهان اسلام [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 67-88]
 • بوسلیکی، حسن مقایسه بسندگی و کارآمدی قاعده زرین با قاعده تعمیم‌پذیری کانت [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 165-194]

پ

 • پارسانیا، حمید از میرزای نائینی تا امام خمینی [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 85-95]
 • پارسانیا، حمید هبوط از منظر عرفان ـ [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 48-58]
 • پارسانیا، حمید بررسی پلورالیسم اجتماعی جان هیک از دیدگاه امام خمینی [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 105-120]
 • پریمی، علی معرفت فطری در قرآن [دوره 10، شماره 36، 1384، صفحه 105-132]
 • پیرهادی، محسن تحلیل و بررسی امکان یا استحاله صدق و کذب کلام الهی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 127-146]
 • پیرهادی، محسن تحلیل و بررسی تأویل از دیدگاه ابن‏ تیمیه و علامه طباطبائی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 63-86]
 • پلانت، ریموند ماهیت فلسفه سیاسی [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 120-124]
 • پلنتیگا، الوین دفاعیه ای معرفت شناختی از انحصار گرایی دینی [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 175-202]
 • پلنتینگا، پرفسور آلوین باورهای پایه و مشکلات آن [دوره 7، شماره 26، 1381، صفحه 135-142]
 • پناهی آزاد، حسن فلسفه حکمت متعالیه [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 197-220]
 • پهلوان نژاد، محمدرضا معناشناسی قرآن مطالعه موردی سوره جمعه [دوره 13، شماره 50، 1387، صفحه 107-130]
 • پورامینی، محمد باقر نقد و بررسی نفی تأویل در مکتب سلفی [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 177-194]
 • پورامینی، محمد باقر بررسی رویکردهای کلامی مکتب اصفهان در عصر صفوی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 103-126]
 • پور ایوانی، سید مرتضی نسبت و رابطة خالق و مخلوق در اندیشة علامه محمدتقی جعفری و آیت الله جوادی آملی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 5-21]
 • پورتر، جِین اخلاق فضیلت [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 140-147]
 • پورحسن، قاسم بررسی انتقادی چیستی فلسفۀ دین [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 5-30]
 • پورحسن، قاسم نقد و بررسی آرای کلیفورد در باب مرجعیت [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 73-106]
 • پورحسن، قاسم تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 6-35]
 • پوررستمی، حامد عقل و علم و تعامل آنها در منظومه معرفتی شیعه [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 87-108]
 • پوررضاقلی، مریم نجات اکثریت و انحصار حقانیت کامل در یک دین (بازخوانی دیدگاه ملاصدرا درباره آموزه نجات با توجه به مبانی فلسفی و عقلانی) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 111-150]
 • پورروستایی، جواد نقد نگاه ابوزید به نقش سیاق و نزول تدریجی در فهم قرآن [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 135-156]
 • پورفرد، مسعود انسان شناسی در فلسفه سیاسی اسلام [دوره 14، شماره 51، 1388، صفحه 139-168]
 • پورفرد، مسعود کارویژه‏ های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی (ره) [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-22]
 • پورویسی، مژگان بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-30]

ت

 • تاونس، چارلز تلاقی علم و دین [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 30-38]
 • تبار فیروزجایی، رمضان علی علم کلام ، فلسفه دین و الاهیات (وجوه تشابه و تمایز) [دوره 10، شماره 38، 1384، صفحه 155-184]
 • ترخان، قاسم رابطه توحید و ولایت (با تاکید بر حدیث سلسله الذهب) [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 33-62]
 • ترخان، قاسم مدل سبک زندگی برآیندی از جهان شناسی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 19-48]
 • ترخان، قاسم مبانی کلامی و عرصه های پیشرفت [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 159-188]
 • ترخان، قاسم انکار علم دینی در محک نقد [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 97-126]
 • ترخان، قاسم برایند مبانی جهان‎شناختی الگوی اسلامی پیشرفت [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 33-62]
 • ترخان، قاسم ویژگی‌های پارادایمی موضوع علوم انسانی اسلامی از نگاه علامه طباطبایی [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 29-52]
 • تسخیری، محمدعلی اختلاف نظر و شیوه های خردمندانه گفتگو [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 46-61]
 • تقوی، سید محمد رضا تبیین سه مؤلفه از الگوی روش‌شناختی علوم انسانی اسلامی [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 169-199]
 • تقوی، مریم بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامه درسی اگزیستنسیالیستی و اسلامی [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 139-170]
 • توازیانی، زهره دیدگاه هیوم و جی. ال. مکی در مسئله شر و تطبیق آن با حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 71، 1393، صفحه 103-116]
 • توحیدی اقدم، جابر چیستی فلسفه فقه [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 5-20]
 • توکلی، زهرا حضرت آدم «ع» و گناه در مرتبه عشق [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 170-190]
 • توکلی بینا، میثم متون دینی؛ از قداست تا ادبیت (کلان روش پژوهش های ادبی معاصر درباره متون مقدس) [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 5-30]
 • توکلی پور، محمد معنا شناسی اوصاف الهی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 201-227]

ج

چ

 • چاووشی، محمدتقی عقل و دین در حوزه روشن نگری و بررسی نقدهای هگل و هامان بر آن [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 125-138]
 • چیتیک، ویلیام مکتب ابن عربی [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 102-113]

ح

 • حاج ابراهیمی، طاهره انسان از نگاه فیلون و ابن عربی [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 127-136]
 • حاجیان، مهدی نقد تقریر علامه طباطبایی از برهان صدیقین [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 223-236]
 • حاجی ده آبادی، احمد فقه و قانون نگاری [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 100-114]
 • حاجی ربیع، مسعود زبان آیات الهیاتی قرآن از منظر روزبهان بقلی و ابن عربی [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 71-92]
 • حاجی ربیع،، مسعود بیان پذیری ذات خدا در اندیشه بن عربی [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 103-120]
 • حاجی صادقی، عبدا... انسان کامل در اندیشه مطهری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 163-186]
 • حاجی صادقی، عبدالله فطری بودن گرایش به دین [دوره 10، شماره 36، 1384، صفحه 53-74]
 • حبیبی، حسن به یاد استاد [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 158-169]
 • حداد عادل، غلامعلی تأثیر کانت بر تفکر دینی مغرب زمین [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 92-105]
 • حداد عادل، غلامعلی خدا و آزادی [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 44-50]
 • حیدری، حسین دیانت و مدرنیّت (رویکرد نظریه ‏پردازان اجتماعی در باب رویارویی و دگرگونی دین با مدرنیته نخست و پسین) [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 38-66]
 • حیدری، علی ارزیابی بنیان‌های معرفت‌شناختی نسبیت فرهنگی با تکیه بر نظریه فطرت [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 51-77]
 • حیدر نقوی، سید نواب ارزشهای اخلاقی و اقتصاد توسعه [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 26-39]
 • حسنی، ابوالحسن مساله شناسی و نسبت دین و فلسفه [دوره 10، شماره 35، 1384، صفحه 59-70]
 • حسنی، ابوالحسن تعریف فقه سیاسی و موضوع آن به منزله نخستین مسئله در فلسفه فقه سیاسی [دوره 14، شماره 51، 1388، صفحه 169-190]
 • حسینی، سیدابراهیم فقه و اخلاق [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 90-109]
 • حسینی، سیدحسن معناداری و اثبات‌پذیری گزاره‌های دینی [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 16-25]
 • حسینی، سیدعبدالرحیم مطالعه انتقادی تقسیمات سعادت در فلسفه اسلامی [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 107-124]
 • حسینی، سیده زهرا تعالی صرف واجب‌الوجود و مسئلۀ نیایش با خدای غیرشخص وار در آثار ابن‌سینا [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 5-34]
 • حسینی، سیده سمیه مقام خلافت از دید ملاصدرا و عزیزالدین نسفی [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 129-148]
 • حسینی، علی نقد نظریه فخر رازی در مورد ماهیت‏ داشتن واجب‏ الوجود [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 149-166]
 • حسینی، معصومه زبان دین از منظر ملاصدرا [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 77-89]
 • حسینی*، سیدحسن تکامل داروینی و اتئیسم؛ بررسی و نقد استنتاج اتئیسم از تکامل داروینی [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 31-50]
 • حسینی*، سیدحسن بررسی و نقد چهار مبنای معرفت شناختی نظریه تکثرگرایی دینی جان هیک [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 81-98]
 • حسن آبادی، مجید صادقی فرجام نفس از نظرگاه سهروردی [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 31-52]
 • حسینیان، سعیده کارکردهای عقل در دین پژوهی [دوره 9، شماره 34، 1383، صفحه 142-175]
 • حسین پور، سید محمد مهدی بررسی تحلیلی مسئله جاودانگی و عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار در مذاهب اسلامی [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 195-214]
 • حسن زاده، حسین رابطه اجتهاد و مسئله ی تعدد قرائت ها از دین [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 74-93]
 • حسن زاده، حسین بررسی ساختار فقه [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 261-293]
 • حسین زاده، محمد مبانی نظریه تعدد قرائت ها [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 3-9]
 • حسین زاده، محمد زبان آیات الهیاتی قرآن از منظر روزبهان بقلی و ابن عربی [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 71-92]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب اب نسینا و برهان علامت صنعتی دکارت [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-190]
 • حسینی شاهرودی، مرتضی نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 191-224]
 • حشمت زاده، محمدباقر چشم انداز آینده فرهنگ و تمدن [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 142-151]
 • حشمت زاده، محمدباقر ایران و علم سیاست؛ تحول انقلابی، توسعه سیاسی [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 105-119]
 • حشمت زاده، محمدباقر چیستی و هستی علوم انسانی ؛ برخی موانع و راهکارها [دوره 9، شماره 34، 1383، صفحه 48-72]
 • حقی، علی مقام خلافت از دید ملاصدرا و عزیزالدین نسفی [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 129-148]
 • حقدار، علی اصغر کتابشناسی ملاصدرا [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 188-237]
 • حقیقت، سید صادق مبانی نظری حقوق بشر در اسلام [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 154-175]
 • حکاک، سیدمحمد ملاحظاتی انتقادی درباره مقاله «بسط تجربه نبوی» [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 177-182]
 • حکاک، سیدمحمد پیامبران برای هدایت آمده اند [دوره 5، شماره 17، 1379، صفحه 116-123]
 • حکاک، سیدمحمد فاعلیت خدا در نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 109-128]
 • حکاک، سید محمد نقد نظریه هیوم در باب منشا تصورات [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 94-107]
 • حکاک، سید محمد علامه طباطبایی، چون احیاگر [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 96-111]
 • حکاک، سید محمد عرفان و سیاست [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 70-75]
 • حکاک، سید محمد برهان نظم در نظر دو فیلسوف معاصر (استاد مطهری ـ استاد جوادی آملی) [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 57-84]
 • حکاک، سید محمد برهان تمانع به تقریر استاد مطهری و علامه طباطبایی [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 53-72]
 • حکاک، سید محمد صناعات خمس ارسطویی و روش‌های دعوت قرآنی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 35-57]
 • حکمت مهر، محمد مهدی «حکمت زیبایی» بر اساس فلسفة صدرایی [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 139-170]
 • حمیدیه، بهزاد بازخوانی انتقادی تحولات اخیر دین داری و معنویت گرایی [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 187-211]

خ

د

ذ

 • ذاکر، صدیقه نگاهی به نظریه فرانکل در روانشناسی دین [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 76-95]
 • ذاکری، مهدی امکان سنجی علوم انسانی اسلامی بر مبنای زبان دین [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 103-134]
 • ذبیحی، محمد نقد و بررسی نظریه جسم انگاری روح بر اساس دیدگاه فلاسفه [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 61-96]
 • ذریه، محمدجواد بررسی معناداری زندگی در اندیشه ملاصدرا و کی یر کگور [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 69-102]
 • ذریه، محمد جواد الهیات فمینیست به مثابه تفسیر هرمنوتیکی کتاب مقدس [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 103-126]
 • ذکیانی، غلامرضا « قرائت نبوی از جهان » در بوته نقد [دوره 13، شماره 48، 1387، صفحه 139-168]

ر

 • راشدی‌نیا، اکبر تأملی در ایرادهای مستشرقان بر وحیانی بودن قرآن ـ [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 189-200]
 • ربانی، علی تجربه دینی و مساله عینیت [دوره 7، شماره 26، 1381، صفحه 30-42]
 • ربانی گلپایگانی، علی فقاهت و حکومت [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 91-114]
 • ربانی گلپایگانی، علی هرمنوتیک فلسفی در اندیشه گادامر [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 24-39]
 • ربانی گلپایگانی، علی نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 5-18]
 • ربانی گلپایگانی، علی تحول و تجدد در علم کلام [دوره 10، شماره 38، 1384، صفحه 53-74]
 • ربانی گلپایگانی، علی پلنتینگا و جایگاه استدلال در اعتقاد به خداوند [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 113-134]
 • ربانی گلپایگانی، علی عصمت امام از نگاه خرد [دوره 12، شماره 45، 1386، صفحه 41-66]
 • ربانی گلپایگانی، علی تبیین فلسفی وحی [دوره 13، شماره 48، 1387، صفحه 5-18]
 • ربانی گلپایگانی، علی تلازم حکم عقل و شرع [دوره 19، شماره 71، 1393، صفحه 5-26]
 • ربیع نتاج، سیدعلی اکبر تحدی قرآن: نقد و بررسی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 80-109]
 • رحیمیان، سعید تجربه عرفانی و ملاک حجیت آن [دوره 7، شماره 26، 1381، صفحه 43-50]
 • رحیمیان، سعید نگاهی به پژوهشی درنسبت دین و عرفان [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 132-147]
 • رحیمیان، سعید ابن عربی و پلورالیسم دینی [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 113-128]
 • رحیمیان، سعید پیوند خودشناسی و خداشناسی در عرفان ابن عربی و بوناونتوره [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 145-170]
 • رحیمیان، سعید بررسی تطبیقی ارتباط ایمان با مقومات ایمانی از دیدگاه مولانا و کی یر کگور [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 157-186]
 • رحیمی بالوئی، ابوالقاسم بررسی کارآمدی عقل مستقل در گستره احکام [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 157-190]
 • رحیم پور، فروغ مراتب جسم انسان از نگاه صدرالمتألهین [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 191-212]
 • رحمتی، انشاا ... اخلاق فضیلت [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 140-147]
 • رحیمی نژاد، عباس مروری کوتاه بر دیدگاه های چند تن از روانشناسان غربی در روانشناسی دین [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 46-51]
 • ردایی کلارستاقی، حسین قرآن و مرجعیت علمی اهل بیت در تاویل [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 125-144]
 • رستگار، مرتضی بررسی و نقد برخی از مهم ترین ادعاها و مبانی ابوزید در «دوائرالخوف» [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 147-178]
 • رسولی، زهرا نتایج کاربردی و نقش باور به نظریۀ وحدت شخصی وجود ابن‌عربی در زندگی انسان [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 141-158]
 • رسولی، زهرا بررسی جنبة معرفت‌شناختی خلاقیت نفس از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 221-242]
 • رشاد، علی اکبر نسبت و مناسبات دین و هنر [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 174-182]
 • رشاد، علی اکبر دیباچه ای بر منطق فهم دین [دوره 8، شماره 27، 1382، صفحه 3-38]
 • رشاد، علی اکبر گفتمان فلسفی نوصدرایی [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 52-63]
 • رشاد، علی اکبر پی ساختهای معرفت شناسی این جهانی گری [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 69-79]
 • رشاد، علی اکبر انسان شناس جان آشنا [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 171-177]
 • رشاد، علی اکبر اهداف گفتگوی تمدنی [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 34-45]
 • رشاد، علی اکبر بایسته های کنونی دین پژوهی [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 21-29]
 • رشاد، علی اکبر منطق فهم دین [دوره 5، شماره 18، 1379، صفحه 36-41]
 • رشاد، علی اکبر دین و دموکراسی [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 41-47]
 • رشاد، علی اکبر احیای دین و اصلاح دین داری [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 3-8]
 • رشاد، علی اکبر نهادهای راهنمای فهم قرآن (2) [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 101-120]
 • رشاد، علی اکبر فرجام قدسی تاریخ [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 13-36]
 • رشاد، علی اکبر موانع نو اندیشی دینی [دوره 9، شماره 34، 1383، صفحه 5-18]
 • رشاد، علی اکبر فطرت ، به مثابه دال دینی [دوره 10، شماره 36، 1384، صفحه 5-22]
 • رشاد، علی اکبر مباحثه با جان هیک [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 27-38]
 • رشاد، علی اکبر ضرورت تاسیس فلسفه دین ، منطق اکتشاف دین و فلسفه معرفت دینی ، ترابط و تمایز آنها با همدیگر [دوره 10، شماره 38، 1384، صفحه 21-52]
 • رشاد، علی اکبر فلسفه مضاف [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 5-30]
 • رشاد، علی اکبر آینده مناسبات ادیان [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 5-14]
 • رشاد، علی اکبر اجتهادگرایی و قرائت پذیر انگاری دین [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 5-18]
 • رشاد، علی اکبر نظریه ابتناء ؛ برساختگی تکون و تطور معرفت دینی بر تاثیر تعاملِ متناوب متداومِ مبادی خمسه [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 5-28]
 • رشاد، علی اکبر مبادی دخیل در تکوین و تطور معرفت دینی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 5-36]
 • رشاد، علی اکبر ابهامات مفهوم شناختی پلورالیسم دینی جان هیک [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 5-22]
 • رشاد، علی اکبر تعریف فلسفه ی دین [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 5-18]
 • رشاد، علی اکبر نظریه علم دینی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 5-20]
 • رشاد، علی اکبر ماهیت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دین [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 5-20]
 • رشاد، علی‌اکبر شهود و شیدایی [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 58-76]
 • رشاد، علی‌اکبر آب حیوان به ظلمت بردن [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 158-169]
 • رشاد، ـ علی اکبر نهادهای راهنمای فهم قرآن [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 45-64]
 • رشاد،، علی اکبر عقاید دینی و نسبت عقل با آن از منظر قرآن و حدیث [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 5-30]
 • رضایی اصفهانی، دکتر محمدعلی تفسیر عقلی روشمند قرآن [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 120-133]
 • رضایی اصفهانی، محمدعلی چیستی بطن قرآن و راهکارهای دست یابی به آن [دوره 13، شماره 50، 1387، صفحه 83-106]
 • رضایی‌منش، بهروز معناشناسی نظام‌سازی و روش‌شناسی کشف نظام از منابع دینی [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 159-186]
 • رضانژاد، عزالدین واکاوی برهان خفای الهی از چشم‌انداز فلسفۀ اسلامی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 23-57]
 • رضایی هفتادر، حسن بررسی آرای قرآن پژوهان غربی در باره تدوین قرآن [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 145-176]
 • رضوی، سیدابوالفضل بینش و نگرش در تاریخ نگاری اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 5-24]
 • رضوی طوسی، سیدمجتبی مفهوم ایمان در آثار استاد مطهری و پل تیلیش [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 179-196]
 • رمضانی، حسین ویتگنشتاین و تقرب انسان به ساحت امر برتر(خدا) [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 129-158]
 • رمضانی، حسین تأملی در شاکلۀ ارزشیِ توسعه و تعالیِ نظر و عمل انسان (از منظر حکمت متعالیه) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 145-176]
 • رمضانی، رضا معرفت شناسی عرفانی [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 15-39]
 • روحانی رصاف، جواد دیانت و مدرنیّت (رویکرد نظریه ‏پردازان اجتماعی در باب رویارویی و دگرگونی دین با مدرنیته نخست و پسین) [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 38-66]
 • روحانی نژاد، حسین زیست نامه [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 2-13]
 • روحانی نژاد، حسین زبان عرفان [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 49-70]
 • روحانی نژاد، حسین درآمدی بر ماهیت، اهداف و مختصات عرفان عملی از منظر اهل بیت علیهم السلام [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-18]
 • روحانی نژاد، حسین تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 187-211]
 • رودگر، محمدجواد ولایت عرفانی با درنگی در آرای علامه طباطبایی [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 87-101]
 • رودگر، محمدجواد عرفان در افق اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 271-292]
 • رودگر، محمدجواد یادکردی از عهد اول ( بازشناسی عالم ذر با رویکردی تفسیری ) [دوره 10، شماره 36، 1384، صفحه 149-172]
 • رودگر، محمدجواد انسان قرآنی [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 5-28]
 • رودگر، محمدجواد مرگ اختیاری [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 107-130]
 • رودگر، محمدجواد نقد و نظریه تباین عرفان و اسلام [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 23-48]
 • رودگر، محمدجواد نقش دین در رنج زدایی و کاهش آلام بشری (با رویکردی به آرای استاد شهید مطهری) [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 113-140]
 • رودگر، محمدجواد مبانی و مراحل تفسیر عرفانی قرآن کریم (با رویکردی به آرای علامه جوادی آملی) [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 47-74]
 • رودگر، محمدجواد مبانی عقلی عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 37-80]
 • رودگر، محمدجواد نقدی بر قرائت ابوزید از ابن عربی (گزارش انتقادی کتاب هکذا تکلم ابن عربی) [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 197-218]
 • رودگر، محمدجواد مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی [دوره 19، شماره 71، 1393، صفحه 73-102]
 • رودگر، محمدجواد چیستی عرفان وحیانی و شاخصه‌های آن (با تأکید بر دو شاخص توحید و موحد در عرفان نظری) [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 151-180]
 • رودگر، محمدجواد فلسفه عرفان در اندیشه استاد مطهری [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 73-104]
 • رودگر، محمدجواد توحید صمدی در افق اندیشۀ علامه حسن‌زاده آملی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 169-197]
 • رودگر، نرجس سه اقلیم بدن؛ بررسی مقایسه ای معاد جسمانی از منظر صدرالمتالهین و آقا علی حکیم (مدرس زنوزی) [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 85-114]
 • روستایی پاتپه، لیلا بررسی و نقد شر و رابطه آن با وجود خدا از نگاه جان هیک، آگوستین و تئودیسه ایرنائوسی (با تکیه بر کتاب شر و خدای عشق جان هیک) [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 174-198]
 • روغنی موفق، علیرضا ماهیت انسان ؛ تاملی صدرایی بر نگرش مبنایی اگزیستانسیالیسم [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 161-178]

ز

 • زادگان بشیریه، مهدوی نقدی بر جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 158-167]
 • زمانی، مهدی مرگ‌اندیشی از منظر اروین یالوم و تأثیر آن بر معنابخشی به زندگی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 121-150]

س

 • ساجدی، ابوالفضل واقع‌نمایی گزاره‌های قرآنی [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 26-38]
 • ساجدی، ابوالفضل نظریة کنش گفتاری جان آستین و فهم زبان قرآن [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 122-130]
 • ساجدی، ابوالفضل نقد مدل هرمنوتیکی اصلاح شده گادامر به وسیله دیوید تریسی [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 189-202]
 • ساجدی، ابوالفضل ایمان گرایی و فلسفه ویتگنشتاین [دوره 10، شماره 35، 1384، صفحه 159-180]
 • ساجدی، ابوالفضل فلسفه دین [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 47-66]
 • ساجدی، ابوالفضل وحی شناسی مسیحی با گذری بر وحی قرآنی [دوره 13، شماره 47، 1387، صفحه 121-146]
 • ساجدی، ابوالفضل قرآن ، کلام بشری یا الهی [دوره 13، شماره 48، 1387، صفحه 19-42]
 • ساجدی، ابوالفضل اسلام و تسکین غم تنهایی و مرگ [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 141-156]
 • ساجدی، ابوالفضل ذاتی و عرضی در دین [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 87-116]
 • ساجدی، ابوالفضل اعتباریات و علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 5-28]
 • ساجدی، ابوالفضل مستضعفان و مسئله نجات [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 129-121]
 • ساجدی، ـ ابوالفضل مقایسه میان سه رویکرد عمده تفسیری در فهم قرآن و عهدین [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 87-107]
 • ساجدی، حامد مستضعفان و مسئله نجات [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 129-121]
 • سادات فخر، سیدعلی عوامل پویایی فقه [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 145-155]
 • سادات فخر، سیدعلی «علم و معرفت به خداوند از منظر ابومعین نسفی» در ترازوی نقد [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 99-122]
 • سادات موسویان نژاد، فهیمه شبیه انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 151-182]
 • سیاوشی، کرم بررسی و نقد نظریه زبان رؤیایی قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 167-190]
 • سبحانی، جعفر روش صحیح تفسیر قرآن [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 9-29]
 • سبحانی، جعفر خاتمیت و مرجعیت علمی امامام معصوم [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 5-26]
 • سبحانی، جعفر الاهیات فلسفی یا نگاه عقلانی به دین [دوره 10، شماره 38، 1384، صفحه 5-20]
 • سبحانی نیا، محمد گستره عصمت از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 123-146]
 • سپاهی، مجتبی الزامات مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در پرتو اسفار اربعه ملاصدرا [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 231-261]
 • سپهری، محمد نجات بخشی در آیین زرتشت [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 143-154]
 • سجادی، سید عبدالقیوم جهانی شدن و مهدویت ، دو نگاه به آینده [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 129-142]
 • سخایی، مژگان درآمدی بر مطالعه مقایسه‌ای عرفان اسلامی و ذن بودایی [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 114-128]
 • سیدان، سیدجعفر توحید [دوره 6، شماره 19، 1380، صفحه 25-33]
 • سیدباقری، سیدکاظم هستی شناسی فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه [دوره 14، شماره 51، 1388، صفحه 105-138]
 • سیدباقری، سید کاظم مبانی انسان‏ شناختی علم سیاست اسلامی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی (ره) و دستاوردهای آن در تولید این دانش [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-28]
 • سیدی نیا، سیداکبر خلافت الاهی ؛ با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 137-160]
 • سزاوار، علیرضا معناشناسی قرآن مطالعه موردی سوره جمعه [دوره 13، شماره 50، 1387، صفحه 107-130]
 • سعادتمند، مهدی خوانش ملاصدرا از برهان حدوث متکلمان [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 35-56]
 • سعیدی پور، بهمن درآمدی بر رابطه دین و معنویت با روان شناسی با تکیه بر دیدگاه چند تن از روان شناسان مطرح [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 79-112]
 • سعیدی روشن، محمدباقر روزنی به روشنایی [دوره 5، شماره 18، 1379، صفحه 42-58]
 • سعیدی روشن، محمدباقر هرمنوتیک و نسبت آن با اندیشه اسلامی [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 40-55]
 • سعیدی روشن، محمد باقر معرفت وحیانی [دوره 6، شماره 19، 1380، صفحه 58-67]
 • سعیدی روشن، محمد باقر واقع‌گرایی و صدق گزاره‌های دینی با کدام ساز وکار؟ [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 5-35]
 • سعدی شاهرودی، محمدجواد آهنگ قرائت قرآن کریم از دیدگاه حکمت و عرفان [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 134-141]
 • سعیدی مهر، محمد فلسفه تحلیلی و دین پژوهی تحلیلی [دوره 8، شماره 27، 1382، صفحه 73-92]
 • سعیدی مهر، محمد حکمت الاهی و مسئله قرینه ای شر [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 29-54]
 • سلگی، محسن جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 33-60]
 • سلیمانی، اسماعیل مرگ ارادی و تولد ثانی [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 83-106]
 • سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم حکمت و حکیم در عهد قدیم [دوره 10، شماره 35، 1384، صفحه 127-144]
 • سلیمانی امیری، عسکری امکان یا امتناع برهان لمی و انی بر وجود خدای متعالی [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 35-58]
 • سلیمانی امیری، عسگری دور نمایی از منطق ، فرامنطق و فلسفه منطق [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 153-172]
 • سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم چیستی فلسفه فقه [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 5-20]
 • سلمانپور، محمدجواد عرفی و عقلایی بودن زبان دین درحوزة تشریع و تقنین [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 50-56]
 • سلیمان حشمت، رضا پرسش از وجود به مثابه پرسش از خدا (خدا در تفکر هیدگر) [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 97-118]
 • سموعی، نفیسه الحاد در نقاب تکام لگرایی (بررسی و نقد آرای الحادی ریچارد داوکینز) [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 135-158]
 • سنایی، علی بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 117-146]
 • سهرابی فر، محمدتقی معرفت از نگاه درون دینی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 43-72]
 • سهرابی فر، محمدتقی بایسته های انسان شناختی دینی پیشرفت [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 63-88]
 • سهرابی فر، محمد تقی شر و اختیار [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 95-120]
 • سهرابی فر، وحید نگاهی انتقادی به نظریه «عقلانیت و معنویت» [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 177-196]
 • سهرابی‌فر، محمد تقی صدرالمتألهین و ذاتمندی انسان [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 109-124]
 • سهرابی‌فر، محمد تقی هایدگر و ذاتمندی انسان [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 107-138]
 • سهلانی، سید محمدجواد زبان‌شناسی و هرمنوتیک [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 39-49]
 • سوری، روح الله وجود نامحدود خدا بر مبنای قاعده بسیط الحقیقه (چالش‌ها و پاسخ‌ها) [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-39]
 • سوزنچی، حسین حل پارادکس آزادی در اندیشه شهید مطهری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 207-222]
 • سوزنچی، حسین مهدویت و انتظار در اندیشه شهید مطهری [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 61-80]
 • سوزنچی، حسین اصالت فرد ، جامعه یا هردو ، بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد مصباح یزدی [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 41-60]
 • سوزنچی، حسین تفاوت بنیادین وحی و شاعری ( نقدی بر دیدگاه دکتر سروش در باب ماهیت وحی ) [دوره 13، شماره 48، 1387، صفحه 97-118]
 • سوزنچی، حسین مقدمه‌ای بر فهم نظریۀ اعتباریات در بستر ریشه‌های نظری و ادوار حیات علمی علامه‌ طباطبایی [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 113-140]

ش

 • شاکری زواردهی، روح الله بررسی و نقد آخرین دیدگاه ویلیام راو در مورد شر گزاف با استفاده از نظریات متفکران غربی و اسلامی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 180-204]
 • شاکرین، حمیدرضا مبانی خداشناسی و فهم و معرفت دینی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 19-42]
 • شاکرین، حمیدرضا برهان علیت و شبهات فلسفه غرب [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 5-30]
 • شاکرین، حمیدرضا مبنامندی فهم و معرفت دینی و برونداهای آن [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 53-87]
 • شاکرین، حمیدرضا کارکرد عقل در فهم دین [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 5-26]
 • شاکرین، حمیدرضا گستره دین و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 153-176]
 • شاکرین، حمیدرضا رویکردی رو ششناختی به تمایزات عقاید و احکام دینی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 5-26]
 • شاکرین، حمیدرضا بررسی انتقادی دیدگاه شیخ محمد سند دربارۀ حجیت خبر واحد در عقاید [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 49-66]
 • شاکرین، حمیدرضا نگاهی به منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 1-19]
 • شاکرین، حمیدرضا تناسخ و نسبت آن با معاد [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 36-61]
 • شاکرین، فاطمه برهان علیت و شبهات فلسفه غرب [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 5-30]
 • شامحمدی، رستم بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 117-146]
 • شجاعی، محمد کمالات وجودی انسان [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 126-139]
 • شجاعی زند، علی رضا ایدئولوژیک بودن دین [دوره 19، شماره 71، 1393، صفحه 147-174]
 • شجاعی زند، علیرضا جامعه شناسی دین: عبور از محدودیتها [دوره 8، شماره 27، 1382، صفحه 105-126]
 • شجاعی‌زند، علی‌رضا تعامل‌های دین و دولت‌ [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 28-38]
 • شجاعی‌زند، علی‌رضا تحویل‌گرایی در مطالعات جامعه‌شناختیِ دین [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 59-96]
 • شیخ اسلامی، علی عرفان علامه طباطبایی رحمه الله [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 6-14]
 • شیراوند، محسن الزامات مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در پرتو اسفار اربعه ملاصدرا [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 231-261]
 • شریفی، عنایت الله فقه و اخلاق [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 115-126]
 • شریفی، عنایت الله کارکردهای دین در اخلاق [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 51-78]
 • شریفی، عنایت الله جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 33-60]
 • شریف زاده، بهمن مناط ارزش ادراکات از منظر شهید مطهری و علامه طباطبایی [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 101-118]
 • شریف زاده، بهمن فطرت و قوای نفس ، منبع یا حالت [دوره 10، شماره 36، 1384، صفحه 23-38]
 • شریف زاده، ـ تهیه و تنظیم: گزارش درباره مجموعه‌ی سی جلدی دروس اخلاق و عرفان استاد آیت الله مجتبی تهرانی [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 129-131]
 • شیروانی، علی چیستی و انواع تجربه عرفانی از نگاه ابن عربی [دوره 7، شماره 26، 1381، صفحه 66-80]
 • شیروانی، علی تاملی دوباره در وجود ذهنی [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 142-152]
 • شیروانی، علی ساختار کلی اخلاق اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 38-44]
 • شیروانی، علی نجات از دیدگاه شهید مطهری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 187-206]
 • شیروانی، علی سنجش دیدگاه آلستون در باب تجربه خدا با رویت خدا در اندیشه اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 5-28]
 • شیروانی، علی نقد نظریه مغایرت تجربه دینی با تجربه اخلاقی با تاکید بر دیدگاه گیسلر [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 119-134]
 • شیرودی، مرتضی جهانی شدن غربی و حکومت جهانی اسلام [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 107-128]
 • شکری، محمود بررسی ثنویت نفس و بدن از دیدگاه دکارت و ملاصدرا [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 133-154]
 • شکری، محمود مراتب جسم انسان از نگاه صدرالمتألهین [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 191-212]
 • شکراللهی، نادر رؤیا و معرفت [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 198-220]
 • شهبازی، علی نوداروینیسم؛ مبانی و معضلات [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 51-66]

ص

 • صادقی، هادی گریز از سنت [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 122-128]
 • صادقی، هادی نگاهی انتقادی به نظریه «عقلانیت و معنویت» [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 177-196]
 • صادقی حسن آبادی، مجید رهیافت فلسفی - عرفانی در رابطه خداباوری و خودیافتگی [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 172-190]
 • صادقی حسن آبادی، مجید حضرت آدم «ع» و گناه در مرتبه عشق [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 170-190]
 • صادقی فدکی، سیدجعفر پژوهشی در ضرورت توسعه فقه به حریم اخلاق [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 89-112]
 • صانع پور، مریم مبانی معرفتی اومانیسم [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 100-115]
 • صانع پور، مریم دیدگاه اومانیستی و دین [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 105-130]
 • صیدی، محمود نقد نظریه فخر رازی در مورد ماهیت‏ داشتن واجب‏ الوجود [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 149-166]
 • صدرا، علیرضا آسیب شناسی جهانی شدن و جهانی سازی با مدل جهانی گرایی مهدویت [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 155-178]
 • صرامی، سیف الله درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 81-100]
 • صفر جبرئیلی، محمد تکامل در آفرینش انسان از نگاه اندیشمندان معاصر؛ با محوریت نقد کتاب «خلقت انسان» [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 67-86]

ض

 • ضمیری، محمدرضا بررسی وجوه توحیدی نظریه اخلاقی علامه و تقابل آن با نظریه های اخلاقی را یج [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 79-102]

ط

ظ

 • ظفری، محمدرضا ماهیت فهم متون قانونی [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 229-263]
 • ظهیری، سیدمجید منطق جدید و الاهیات ( کاربرد سیستم های منطقی جدید در حل مسائل الاهیاتی ) [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 211-222]
 • ظهیری، سید مجید تنوع کثرت گرایی [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 159-174]

ع

 • عابدی، محمد تکلیف‌مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 187-216]
 • عابدی، محمد مبانی هستی شناختی قرآنی و برایند آن در سیاست اسلامی از منظر علامه طباطبایی (ره) [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-27]
 • عابدینی، عظیم نقد نگرش پراگماتیسم در تبیین ضرورت دین [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 5-32]
 • عارفی، عباس قرائت دین و چالش معیار [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 56-63]
 • عالم‌زاده نوری، محمد مناسبات فقه و اخلاق [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 127-141]
 • عامری، معصومه دیدگاه هیوم و جی. ال. مکی در مسئله شر و تطبیق آن با حکمت متعالیه [دوره 19، شماره 71، 1393، صفحه 103-116]
 • عبادی، احمد ترسیم الگوی روش‌شناختیِ مطالعه دینی بر مبنای مفهوم‌شناسیِ «روی‌آورد»، «روش» و «پارادایم» [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 21-48]
 • عباسی، ولی الله لوازم و پیامدهای نظریه تجربه گرایی وحی [دوره 7، شماره 26، 1381، صفحه 104-122]
 • عباسی، ولی الله نظریه دین حداکثری - درآمدی بر قلمرو گستره دین از منظر استاد مطهری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 133-162]
 • عباسی، ولی الله ابن عربی و پلورالیسم دینی [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 113-128]
 • عباسی، ولی الله شلایرماخر و گوهر دین [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 121-132]
 • عباس زاده، مهدی وحی از دیدگاه مک کواری و مطهری [دوره 13، شماره 48، 1387، صفحه 119-138]
 • عباس زاده، مهدی بررسی و نقد اصالت اراده در فلسفه اخلاق دنس اسکوتوس [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 157-178]
 • عباس زاده، مهدی بررسی و نقد دیدگاه دنس اسکوتوس در باره خلقت عالم و انسان؛ با تکیه بر آرای ابن سینا [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 103-122]
 • عباس زاده، مهدی بررسی مفهوم خدا در الهیات وجوگرا (مک کواری) و نقد آن از منظر حکمت اسلامی [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 23-44]
 • عباس زاده، مهدی بررسی و نقد نظریه اشراقی علم الهی [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 89-106]
 • عباس زاده، مهدی مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 151-183]
 • عباس زاده، مهدی فلسفة دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 7-30]
 • عباس‌زاده، مهدی خودی و ایمان در الهیّات وجودگرا (بررسی موردی: مک‌کواری) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 121-144]
 • عبدی، توحید بررسی برهان وجودی آنسلم برای اثبات وجود خدا [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 135-162]
 • عبدی، توحید بررسی برهان وجودی دکارت برای اثبات وجود خدا [دوره 19، شماره 71، 1393، صفحه 117-146]
 • عبدالحسین زاده، محمد نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 111-137]
 • عبدالسلام، محمد آزادی مذهبی و رشد تفکر علمی در اسلام [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 51-63]
 • عبداللهی، محسن اصول تفکر سیاسی در آیات مکی قرآن در ترازوی نقد [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 146-157]
 • عبداللهی، محمد اسماعیل نقد و بررسی نظریه بازگشت به سنت در معنویت گرایی سیّاره ای [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 145-169]
 • عبداللهی، مهدی فلسفه فلسفه دین [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 121-150]
 • عبداللهی پور، مهدی فلسفه تکفل روزی ها از جانب خداوند در قرآن [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 159-176]
 • عبدالهی، مهدی بنیادهای فلسفی علوم انسانی [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 49-78]
 • عبدالهی، مهدی قانون علیت به ‌مثابه بنیان هستی‌شناختی خداشناسی عقلی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 177-204]
 • عرب صالحی، خداخواست گادامر و تاریخ مندی فهم [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 137-162]
 • عرب صالحی، خداخواست تاریخ نگری و دین [دوره 13، شماره 50، 1387، صفحه 33-58]
 • عرب صالحی، محمد کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 111-136]
 • عرب صالحی، محمد ابوزید و تاریخی نگری [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 117-146]
 • عرب صالحی، محمد نقد نگاه تطبیقی محمد ارکون به عقل اسلامی و عقل غربی [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 5-36]
 • عرب صالحی، محمد نقد و بررسی معنویت گرایی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 49-76]
 • عرب صالحی*، محمد نقدی بر هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 147-176]
 • عرب‌صالحی، محمد تحلیل و نقد مبنای انسان‌شناختی تاریخ‌مندی قرآن [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 5-30]
 • عسگری یزدی، علی چرا نگاه نتیجه‌گرایانه به فعل مستلزم سلب عنوان اخلاقی از آن نخواهد شد؟ [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 79-102]
 • عشاقی، حسین برهان های عدمی (22 برهان از طریق نیستی ها بر وجود خدا) [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 73-94]
 • عشاقی، حسین باور به خدا، شرط باور به هر گزاره ایجابی، درعلم و عمل [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 71-86]
 • عشاقی، حسین نقد دیدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 125-150]
 • عشاقی، حسین نزاع عارف و فیلسوف بر سر ماهیت خداوند [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 59-79]
 • عظیمی دخت شورکی، سیدحسین ضرورت وحدت نفس فاعل شناسا در فلسفه نقادی کانت [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 203-216]
 • علی اکبریان، حسنعلی اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم (ع) [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 183-198]
 • علی الحسینی، محمد اشاره به علم دلالت و هرمنوتیک و مسئله اصطلاحات علوم [دوره 5، شماره 17، 1379، صفحه 43-62]
 • علامی، عالمه بررسی تطبیقی آیات و روایات تجرد نفس از دیدگاه علامه مجلسی و صدرالمتالهین [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 105-134]
 • علی‌تبار، رمضان مبانی دین‌شناختی علوم انسانی اسلامی و برایند روش‌شناختی آن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 31-52]
 • علی‌تبار، رمضان معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی اسلامی (از منظر علامه طباطبایی) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 29-55]
 • علی‌تبار، رمضان نقد نگره تفکیکی در تبیین باور فطری به خدا [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 33-62]
 • علی تبار فیروزجایی، رمضان ماهیت فلسفه دین و تفاوت آن با علم کلام و فلسفه معرفت دینی [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 87-120]
 • علی تبار فیروزجایی، رمضان عقلانیت علم دینی [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 27-56]
 • علی تبار فیروزجایی، رمضان بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی علم دینی و علم سکولار [دوره 19، شماره 71، 1393، صفحه 47-72]
 • علیتبار فیروزجانی، رمضان مبانی دین شناختی معرفت دینی [دوره 13، شماره 50، 1387، صفحه 5-32]
 • علیدوست، ابوالقاسم فقه و عقل [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 30-41]
 • علیدوست، ابوالقاسم گستره شریعت [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 199-226]
 • علیدوست، ابوالقاسم مناهج عمده تحقیق در معارف دینی [دوره 9، شماره 34، 1383، صفحه 73-88]
 • علیدوست، ابوالقاسم دین، شریعت و مصلحت [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 5-40]
 • علیدوست، ابو القاسم «فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 41-60]
 • علیزاده، بهرام مسئله اختیار آیا اراده آگاهانه توهم است؟ [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 181-204]
 • علیزاده، علی اکبر نقد و بررسی وابستگی روان شناختی اخلاق به دین [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 121-146]
 • علیزاده بیرجندی، زهرا بینش و روش تاریخ نگاری ابن طقطقی [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 171-190]
 • علی زمانی، امیر عباس مرگ‌اندیشی از منظر اروین یالوم و تأثیر آن بر معنابخشی به زندگی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 121-150]
 • علیزمانی، امیرعباس امکان سخن گفتن از خدا، از دیدگاه ویلیام آلستون [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 101-121]
 • علمی، محمد کاظم نتایج کاربردی و نقش باور به نظریۀ وحدت شخصی وجود ابن‌عربی در زندگی انسان [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 141-158]
 • علمی، محمد کاظم بررسی جنبة معرفت‌شناختی خلاقیت نفس از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 221-242]
 • علمی سولا، محمدکاظم پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 53-82]
 • علمی سولا، محمدکاظم نقد نظریه ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 79-104]
 • علمی سولا*، محمدکاظم اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 63-90]
 • علوی مهر، ـ حسین وحیانیت نص [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 109-139]
 • عمید زنجانی، عباسعلی نسبت دین و سیاست [دوره 1، شماره 1، 1375، صفحه 70-84]
 • عیوضی، محمدرحیم درآمدی بر رویکرد جامعه شناختی دین در حوزه دین پژوهی [دوره 8، شماره 27، 1382، صفحه 127-140]
 • عیوضی، محمدرحیم نقش دین در فرهنگ سازی توسعه علمی [دوره 9، شماره 34، 1383، صفحه 19-47]
 • عیوضی، محمدرحیم تاریخ و سیاست : ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 89-108]
 • عیوضی، محمدرحیم گفت و گوی ادیان و جهانی شدن [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 87-110]
 • عیوضی، محمدرحیم علی (ع) و چالش های عصر خلافت [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 171-188]
 • عیوضی، محمد رحیم تهاجم فرهنگی و گفتگوی تمدنها [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 162-174]

غ

 • غیبی، ولی رابطه لذت و سعادت از دیدگاه اپیکور و صدرالمتالهین [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 141-164]
 • غباری بناب، باقر توکل به خدا [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 104-117]
 • غرویان، محسن آیا حرکت جوهری اشتدادی است؟ [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 149-157]
 • غفاری، ابوالحسن جایگاه علیت در قرآن و روایات و تاثیر آن در تفکر عقلی [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 5-28]
 • غفاری، ابوالحسن فلسفه مضاف از دید علامه جعفری [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 125-142]
 • غفاری، ابوالحسن تجرد نفوس گیاهی و حیوانی در حکمت اسلامی و برایند آن در فلسفه محیط زیست [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 97-129]
 • غفاری، ابو الحسن حکمت معتدل و دو مسئلۀ فلسفی [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 53-80]
 • غفاری، ابو الحسن زیبایی‌شناسی و هنر در افلاطون [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 61-84]
 • غفاری، ابوالفضل بررسی مقایسه ای جایگاه علوم انسانی در برنامه درسی اگزیستنسیالیستی و اسلامی [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 139-170]
 • غفاری، مجتبی بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی‌شناختی نظام سرمایه‌داری و اسلامی در شکل‌گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تأکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی) [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 131-168]
 • غفوری نژاد، محمد نقش فقه در تکوین هویت تشیع امامی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 59-81]
 • غلامی، طیبه نقدهای رکن‏ الدّین بن ‏الملاحمی ‏الخوارزمی بر نفس‌شناسی فیلسوفان با توجه به کتاب تحفةالمتکلمین [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 223-247]

ف

 • فارسی‌نژاد، علیرضا نظریه مسلمانان گمنام با تطبیق اندیشه استاد مطهری با نظریه مسیحیان گمنام کارل رانر [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 139-165]
 • فیاض، ابراهیم مسئله‌شناسی کثرت روش‌شناختی در علم اجتماعی اسلامی (تأکید بر ابعاد چیستی) [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 199-229]
 • فیاضی، مسعود معناشناسی شلایرماخر و مبانی اندیشه‌ای آن [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 57-84]
 • فیاضی، مسعود رابطۀ علوم انسانی و هرمنوتیک روش‌شناختی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 138-169]
 • فیاض بخش، نفیسه نوآوری های فیلسوفان اسلامی در پاسخ به شبهه شر [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 147-166]
 • فاضلی، اصغر بررسی چالش های حدوث جسمانی نفس [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 59-84]
 • فاضلی، سید احمد شناخت حضوری و ساختار اتحادی؛ مبانی و دیدگاه صدرالمتألهین در باب ماهیت معرفت عرفانی [دوره 21، شماره 82، 1395، صفحه 73-102]
 • فاضلی، علی رضا بررسی چیستی مرگ از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 49-70]
 • فاضلی، قادر نادرنگری - نقد مقاله خاتمیت آقای عبدالکریم سروش [دوره 7، شماره 26، 1381، صفحه 81-95]
 • فاکر میبدی، محمد سیاق و تفسیر قرآن [دوره 13، شماره 50، 1387، صفحه 131-154]
 • فتحی، علی پرسش از وجود به مثابه پرسش از خدا (خدا در تفکر هیدگر) [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 97-118]
 • فتحی، علی تاملی در نسبت میان پدیدارشناسی و فلسفه دین [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 147-172]
 • فتحعلی خانی، محمد روش و روش‌شناسی در علوم انسانی اسلامی چارچوبی برای تحلیل و ارزیابی نظریه‌های علم دینی و علوم انسانی اسلامی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 153-179]
 • فخرزارع، سید حسین روش‌‌شناسی در بازتولید نظام اجتماعی قرآن [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 195-225]
 • فخر زارع، سید حسین بررسی تطبیقی نظریه جامعه شناختی پدیدارشناسی (تاکید بر اندیشه آلفرد شوتس) با مبانی نظری اسلام [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 147-174]
 • فرامرز قراملکی، احد توضیحی پیرامون تمایز کلام جدید و فلسفه دین [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 54-59]
 • فرامرز قراملکی، احد معرفی و نقد اجمالی «زبان دین» [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 134-138]
 • فرامرز قراملکی، احد تحلیل فراسوی روانشناختی فروید از دین [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 132-146]
 • فرامرز قراملکی، احد درآمدی بر دین شناسی یونگ [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 140-153]
 • فرامرز قراملکی، احد تجربه دینی، روانشناسی دین و الهیات [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 2-21]
 • فرامرز قراملکی، احد مواضع تبکیت در نقد نظریه برهان ناپذیری گزاره ضرور ازلی [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 237-244]
 • فرامرز قراملکی، احد تعالی صرف واجب‌الوجود و مسئلۀ نیایش با خدای غیرشخص وار در آثار ابن‌سینا [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 5-34]
 • فراهانی فرد، سعید اندیشه اقتصادی استاد شهید مطهری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 223-252]
 • فراهانی فرد، سعید مبانی اخلاق محیط زیست از نگاه اقتصاد متعارف و قرآن [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 179-208]
 • فراهانی فرد، سعید کارکرد اقتصادی دین اسلام (مطالعه موردی: تولید) [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 27-50]
 • فراهانی فرد، سعید کارکرد اقتصادی دین اسلام (توزیع ثروت و درآمد) [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 103-128]
 • فراهانی منفرد، مهدی نقش عصبیت در تاریخ از دیدگاه ابن خلدون [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 141-154]
 • فرمانیان، مهدی نجات اکثریت و انحصار حقانیت کامل در یک دین (بازخوانی دیدگاه ملاصدرا درباره آموزه نجات با توجه به مبانی فلسفی و عقلانی) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 111-150]
 • فرهمند، محمد در بارگاه خیال و کارگاه زبان [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 171-194]
 • فعالی، محمدتقی تفسیر متون مقدس در دو نگاه [دوره 5، شماره 17، 1379، صفحه 77-90]
 • فعالی، محمدتقی احیاگری و ایمان دو قرائت [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 26-34]
 • فعالی، محمدتقی زبان عرفان ـ [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 59-69]
 • فعالی، محمد تقی منشاء امکان تمام ممکنات در تفکر کانت و تفکر اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 54-68]
 • فعالی، محمد تقی قلب [دوره 6، شماره 19، 1380، صفحه 68-77]
 • فیگل، هربرت علم چیست [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 124-131]
 • فلاحتی، حمید بررسی میزان اعتبار روایت «عرفت الله» و محدوده اثبات خدا و اوصاف در برهان فسخ عزائم [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-20]
 • فلاح زاده، سیدحسین فایده مندی تاریخ از نظر مورخان اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 25-40]
 • فلاح زاده، سیدحسین تعامل تاریخی پیروان ادیان و بررسی عوامل موثر بر آن [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 111-128]
 • فلاح زاده، سیدحسین معرفت دینی و معرفت تاریخی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 97-118]
 • فنایی اشکوری، محمد بیان پذیری ذات خدا در اندیشه بن عربی [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 103-120]
 • فوزی، عمار تعطیل در عرفان اسلامی [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 61-96]

ق

ک

 • کار، برایان مسئله صدق [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 158-179]
 • کاردوست فینی، خدیجه دیانت و مدرنیّت (رویکرد نظریه ‏پردازان اجتماعی در باب رویارویی و دگرگونی دین با مدرنیته نخست و پسین) [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 38-66]
 • کاشی زاده، محمد تقریری واقع گرایانه از اعتباریات علامه طباطبایی (ره) [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-18]
 • کاشفی، محمدرضا علم و دین از دیدگاه استاد مطهری [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 39-57]
 • کاشفی، محمدرضا نسبیت فرهنگی - مبانی و نقدها [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 76-98]
 • کاشفی، محمدرضا ماهیت صفات خدا از دیدگاه ابن میمون و مقایسه آن با آرای علامه طباطبایی [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 89-100]
 • کاشفی، محمدرضا کلام شیعه ، تاثیرگذار یا تاثیرپذیر ! [دوره 10، شماره 38، 1384، صفحه 113-154]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل فلسفه عمل با نگاهی به دیدگاه علامه طباطبایی در رساله «المنامات و النبوات» [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 105-124]
 • کاظمینی، سیدمحمدحسین موضوع و ماهیت علوم انسانی و جایگاه آن در منظومه علوم با تاکید بر آرا و نظریات فارابی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 77-98]
 • کاکایی، قاسم همانستی نفس و الوهیت از دیدگاه مولانا و اکهارت [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 129-158]
 • کامرانی، سمیه شلایرماخر و گوهر دین [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 121-132]
 • کربلایی لو، مرتضی تحلیل فلسفی بازنمایی خدا [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 189-210]
 • کردی، طاهره بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-30]
 • کرد فیروزجایی، یارعلی بررسی ثنویت نفس و بدن از دیدگاه دکارت و ملاصدرا [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 133-154]
 • کرمی، فیروزه استاد شهید مرتضی مطهری، رموز توفیق و ماندگاری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 331-340]
 • کریمی، مصطفی هزار جامه ناموزون بر قامت متن [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 64-73]
 • کرمانی، طوبی ماهیت و معیار گفتگوی تمدنی [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 104-111]
 • کریمی مله، علی عقل گرایی دینی و توسعه سیاسی [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 40-65]
 • کریمی والا، محمدرضا تحلیل و بررسی امکان یا استحاله صدق و کذب کلام الهی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 127-146]
 • کشفی، عبدالرسول بررسی استدال تقدیرگرایی کلامی با تکیه بر آرای لیندا زاگزبسکی [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 129-152]
 • کشفی، عبدالرسول تعالی صرف واجب‌الوجود و مسئلۀ نیایش با خدای غیرشخص وار در آثار ابن‌سینا [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 5-34]
 • کلانتری، ابراهیم نقش اهل بیت در حیات جاودانه قرآن [دوره 12، شماره 45، 1386، صفحه 21-40]
 • کلانتری، ابراهیم تبیین موضع تعارض ظاهری نظریه تکامل و آیات آفرینش و آرای قرآن پژوهان در حل آن [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 5-30]
 • کلانتری، ابراهیم امکان یا عدم امکان تسرّی قاعده لطف به موضوع ولایت فقیه در عصر غیبت [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 5-27]
 • کلانتری، ـ ابراهیم ظهر و بطن قرآن کریم [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 249-266]
 • کلباسی، حسین حقیقت موت، انواع و مراتب آن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 5-28]
 • کلباسی اشتری، حسین ضرورت وحدت نفس فاعل شناسا در فلسفه نقادی کانت [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 203-216]
 • کلباسی اشتری، حسین درباره فلسفه تاریخ [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 299-312]
 • کلوری، سیدرضا عاملیت بدعت و تحجر در عرفی شدن دین [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 41-70]
 • کلوری، سیدرضا مسئله‌شناسی کثرت روش‌شناختی در علم اجتماعی اسلامی (تأکید بر ابعاد چیستی) [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 199-229]
 • کمالی زاده، طاهره معانی و کاربردهای عقل در رساله فی العقل فارابی [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 37-60]
 • کیملیکا، ویل جماعت گرایی [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 112-139]

گ

 • گرامی، غلامحسین بررسی نظریه شیخ اشراق درباره اراده الهی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 205-230]
 • گراوند، سعید مناسبات تاریخی دین و فلسفه [دوره 10، شماره 35، 1384، صفحه 35-58]
 • گرجیان، محمدمهدی فطرت و عشق از منظر آیت الله شاه آبادی و امام خمینی قدس سرهما [دوره 10، شماره 36، 1384، صفحه 39-52]
 • گرجیان، محمدمهدی پژوهشی در فلسفه عرفان [دوره 14، شماره 54، 1388، صفحه 5-22]
 • گرجیان، محمدمهدی بررسی تطبیقی آیات و روایات تجرد نفس از دیدگاه علامه مجلسی و صدرالمتالهین [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 105-134]
 • گرجیان، محمد مهدی تعطیل در عرفان اسلامی [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 61-96]
 • گرجیان، محمد مهدی بررسی عینیت صفات واجب تعالی با ذات با بهره گیری از حیثیت تقییدی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 77-96]
 • گرجیان، محمد مهدی وجود نامحدود خدا بر مبنای قاعده بسیط الحقیقه (چالش‌ها و پاسخ‌ها) [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-39]
 • گرجیان،، محمدمهدی سه اقلیم بدن؛ بررسی مقایسه ای معاد جسمانی از منظر صدرالمتالهین و آقا علی حکیم (مدرس زنوزی) [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 85-114]
 • گرجیان عربی، محمدمهدی نقش انسان کامل در ارتباط حق تعالی و خلق به وجه عام و وجه خاص از منظر عرفان اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 123-140]
 • گلشنی، مهدی فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 2-20]
 • گلمحمدیان، محسن درآمدی بر رابطه دین و معنویت با روان شناسی با تکیه بر دیدگاه چند تن از روان شناسان مطرح [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 79-112]
 • گنجور، مهدی رهیافت فلسفی - عرفانی در رابطه خداباوری و خودیافتگی [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 172-190]
 • گنجور، مهدی شبیه انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 151-182]
 • گنجور، مهدی تبیین جایگاه «فطرت» در خداشناسی دکارت و نسبت آن با برهان فطرت در اندیشه اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 85-110]
 • گنجور، مهدی مقایسه مبانی فلسفی و روش‌ شناختی خواجه نصیرطوسی وصدرالمتالهین شیرازی در اثبات واجب تعالی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 127-159]
 • گندمی، رضا تاثیر فیلون بر عهد جدید [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 129-146]
 • گواهی، عبدالرحیم شرح ایام [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 178-182]

ل

 • لاریجانی، صادق نقد تفسیرهای متجددانه از منابع اسلامی [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 95-103]
 • لیبا ویکس، هرمان آمریکا و خاستگاه نظریات سیاسی لاک [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 115-126]
 • لبخندق، محسن حدوث جسمانی جوامع و بقای فرهنگی آنها [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 243-272]
 • لک زایی، نجف زندگی سیاسی در اندیشه صدرالمتالهین [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 94-104]
 • لگن هاوزن، محمد منشاء امکان تمام ممکنات در تفکر کانت و تفکر اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 54-68]
 • لواسانی، سیدمحمدرضا تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 6-35]

م

 • مالکولم، نورمن نقدی بر شکاکیت- دو نوع علم [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 80-99]
 • ماوردُس، جورج دین و غرابت اخلاق [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 44-71]
 • متقی فر، سعید نقد نگاه تطبیقی محمد ارکون به عقل اسلامی و عقل غربی [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 5-36]
 • متقی‌فر، سعید براهین تغییرناپذیری خداوند در الهیات اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 185-214]
 • محلاتی، محمد سروش اهداف و آرمانهای حکومت [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 48-56]
 • محمدی، جواد بررسی و نقد نظریه زبان رؤیایی قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 167-190]
 • محمدی، مسلم رویکرد انتقادی به حصر اخلاق در تعریف فضیلت گرایانه [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 83-102]
 • محمدی، ناصر جایگاه وجودی قرآن در عالم هستی از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی [دوره 13، شماره 47، 1387، صفحه 31-50]
 • محمدی، یوسف مبانی اخلاق محیط زیست از نگاه اقتصاد متعارف و قرآن [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 179-208]
 • محمدی‌احمدآبادی، حسن براهین تغییرناپذیری خداوند در الهیات اسلامی [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 185-214]
 • محمدرضایی، محمد نگاهی به تجربه دینی [دوره 7، شماره 26، 1381، صفحه 3-22]
 • محمدرضایی، محمد ارتباط دین و اخلاق از دیدگاه کانت [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 150-157]
 • محمدرضایی، محمد نقد مترجم: «فلاسفه بزرگ» در بوته نقد [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 174-176]
 • محمدرضایی، محمد نقد مترجم: تفکر دینی در قرن بیستم در آینه نقد [دوره 5، شماره 17، 1379، صفحه 124-127]
 • محمدرضایی، محمد خاستگاه نظریه تکامل معرفت دینی [دوره 5، شماره 18، 1379، صفحه 108-117]
 • محمدرضایی، محمد براهین اثبات وجود خدا [دوره 6، شماره 19، 1380، صفحه 47-57]
 • محمدرضایی، محمد مبانی فلسفی و کلامی حکومت دینی [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 57-71]
 • محمدرضایی، محمد نقد: عقل و اعتقاد دینی [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 142-147]
 • محمدرضایی، محمد نگاهی به زبان دینی [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 3-15]
 • محمدرضایی، محمد نقد «نظریه اخلاقی کانت» [دوره 7، شماره 25، 1381، صفحه 139-144]
 • محمدرضایی، محمد نگاهی به دین پژوهی [دوره 8، شماره 27، 1382، صفحه 39-72]
 • محمدرضایی، محمد فلسفه اخلاق از دیدگاه شهید مطهری [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 33-52]
 • محمدرضایی، محمد معنای جدیدی از انتظار فرج حضرت ولی عصر (عج) [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 5-12]
 • محمدرضایی، محمد رابطه عقل و ایمان ( یا فلسفه و دین ) [دوره 10، شماره 35، 1384، صفحه 11-34]
 • محمدرضایی، محمد پلورالیسم دینی و اسلام [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 39-54]
 • محمدرضایی، محمد پلورالیسم دینی : نقد ، راه حل [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 55-76]
 • محمدرضایی، محمد نسبت علم کلام و اخلاق [دوره 10، شماره 38، 1384، صفحه 75-88]
 • محمدرضایی، محمد چیستی فلسفه دین و مسائل آن [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 31-46]
 • محمدرضایی، محمد براهین اثبات وجود خدا [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 5-34]
 • محمدرضایی، محمد الاهیات تطبیقی بین اسلام و مسیحیت ( توحید و تثلیث ) [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 15-32]
 • محمدرضایی، محمد نفس انسان ؛ موجودی ناشناخته ( بررسی دیدگاه کانت در باره نفس ) [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 71-86]
 • محمدرضایی، محمد امامت و سکولاریسم [دوره 12، شماره 45، 1386، صفحه 107-124]
 • محمدرضایی، محمد براهین عقلی اثبات حیات پس از مرگ [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 71-82]
 • محمدرضایی، محمد رابطه وحی با تجربه دینی (بررسی دیدگاه دکتر سروش) [دوره 13، شماره 47، 1387، صفحه 71-86]
 • محمدرضایی، محمد وجود خدا و مسئله شر [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 55-70]
 • محمدرضایی، محمد قانون زرین اعتدال ارسطو ؛ نقد و بررسی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 37-66]
 • محمدرضایی، محمد برهان فطرت بر اثبات خدا [دوره 15، شماره 55، 1389، صفحه 51-72]
 • محمدرضایی، محمد نقد و بررسی وابستگی روان شناختی اخلاق به دین [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 121-146]
 • محمدرضایی، محمد نقد نگرش پراگماتیسم در تبیین ضرورت دین [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 5-32]
 • محمدرضایی، محمد چیستی فلسفه دین و مسائل آن [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 5-30]
 • محمدرضایی، محمد ویتگنشتاین و تقرب انسان به ساحت امر برتر(خدا) [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 129-158]
 • محمدرضایی، محمد بررسی میزان اعتبار روایت «عرفت الله» و محدوده اثبات خدا و اوصاف در برهان فسخ عزائم [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 1-20]
 • محمدرضایی، محمد بررسی و نقد شر و رابطه آن با وجود خدا از نگاه جان هیک، آگوستین و تئودیسه ایرنائوسی (با تکیه بر کتاب شر و خدای عشق جان هیک) [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 174-198]
 • محمدرضایی، ـ محمد مبانی قرائت‌های گوناگون از قرآن [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 65-86]
 • محمدرضایی، مهدی چیستی فلسفه دین و مسائل آن [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 5-30]
 • محمد رضایی، محمد ارتباط اندیشۀ سعادت و سبک زندگی مهدوی (با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی) [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 29-48]
 • محمد رضایی، محمد ابتنای اخلاق بر دین از دیدگاه آدامز و علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 63-97]
 • محمد رضایی، محمد برهان تجربه دینی: بررسی موردی، دیدگاه کیث یندل [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 31-58]
 • محمدرضائی، محمد خاستگاه اصلاحات دینی در ایران [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 9-25]
 • محمدزاده، محمد نقد نگره تفکیکی در تبیین باور فطری به خدا [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 33-62]
 • محمدزاده، محمدجعفر جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم [دوره 18، شماره 67، 1392، صفحه 33-60]
 • محمدعلی میرزایی، زهرا نقش انسان کامل در ارتباط حق تعالی و خلق به وجه عام و وجه خاص از منظر عرفان اسلامی [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 123-140]
 • محمدی محمدیه، زهرا اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون [دوره 16، شماره 62، 1390، صفحه 63-90]
 • محمدی محمدیه، زهرا پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 53-82]
 • محمدی محمدیه، زهرا نقد نظریه ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 79-104]
 • محمدی محمدیه، زهرا پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 209-234]
 • محمودی، ابوالفضل دین و حکمت ودایی [دوره 10، شماره 35، 1384، صفحه 145-158]
 • محمودی، ابوالفضل نقش های زنانه در اندیشه بودایی و ابن عربی [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 173-192]
 • محمودی، ابوالفضل آفرینش انسان در قرآن و اوپنیشادهای کهن [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 29-50]
 • مدنی، آزاده نقش های زنانه در اندیشه بودایی و ابن عربی [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 173-192]
 • میراحمدی، منصور امامت و مولفه های دموکراسی [دوره 12، شماره 45، 1386، صفحه 125-152]
 • مرتضوی، سیدخدایار بررسی آثار اسکینر و کاوشی در نقد وی بر متدولوژی قرائت زمینه [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 155-170]
 • میرخلیلی، سیداحمد فقه و ملاکات احکام [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 59-75]
 • میرزا ابوالحسنی، امیر حسین تحلیل و نقد دیدگاه سلفیه در ارزش معرفت‌شناختی عقل در حوزة معرفت دینی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 85-108]
 • میرمعزی، سیدحسین روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1383، صفحه 89-102]
 • میرموسوی، سید علی مبانی نظری حقوق بشر در اسلام [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 154-175]
 • میرنصیری، سید روح اله اعتباریات و علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 5-28]
 • مروی، احمد دلایل عقلی و نقلی علم غیب امامان معصوم (ع) [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 5-36]
 • مروارید، جعفر نقد و بررسی مدل‌های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم‌شناختی پساپوزیتیویستی [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 95-116]
 • مستاجران گورتانی، علی مقایسه مبانی فلسفی و روش‌ شناختی خواجه نصیرطوسی وصدرالمتالهین شیرازی در اثبات واجب تعالی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 127-159]
 • مسعودی، جهانگیر بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معناگرایی ویکتور فرانکل [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 137-158]
 • مسعودی، جهانگیر مقایسه تطبیقی «انسان گرایی» در اندیشه اسلامی و غربی [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 31-62]
 • مسعودی، جهانگیر پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا [دوره 19، شماره 72، 1393، صفحه 209-234]
 • مشتاق، فرهاد تلاقی علم و دین [دوره 2، شماره 3، 1376، صفحه 30-38]
 • مشتاق، فرهاد آمریکا و خاستگاه نظریات سیاسی لاک [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 115-126]
 • مشتاق صفت، فرهاد جماعت گرایی [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 112-139]
 • مصباح یزدی، محمدتقی نسبت دین و اخلاق- اقتراح [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 2-29]
 • مصباح یزدی، محمد تقی دین و اخلاق [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 30-37]
 • مصطفوی، سیدحسن دلایل عقلی و نقلی علم غیب امامان معصوم (ع) [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 5-36]
 • مصطفوی، نفیسه مبانی زیبایی شناسی از منظر علامه جعفری [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 162-185]
 • مطهری، علی نگاهی به اندیشه های استاد مطهری در فلسفه تاریخ [دوره 8، 30-31، 1382، صفحه 23-32]
 • مطهری فریمانی، محمد بررسی توانایی دین پژوهی مدرن در گزاره سازی در باب دین [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 5-26]
 • مظاهری، عبدالرضا بررسی شبهه شر رد باره اسمای الاهی در کلام جدید و دیدگاه ابن عربی [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 167-196]
 • مظفر، فرهنگ مهارت‌های تفکر هنرمند در ارتقای حسن‌بینی با بهره‌مندی از آیات قرآن [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 151-173]
 • مظفر، محمدرضا زیست نامه [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 2-13]
 • معتمدی، احمدرضا سمبولیسم از نظر هگل و سنت گرایان [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 165-190]
 • معرفت، محمدهادی امام و ابداع در فقه و استنباط [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 156-164]
 • معرفت، محمدهادی تاویل از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان [دوره 5، شماره 17، 1379، صفحه 105-115]
 • معرفت، محمدهادی قرآن و تأثیرپذیری از محیط [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 31-44]
 • معرفت، محمد هادی جهانی شدن ، زمینه جهانی سازی یا در انتظار یوم موعود [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 37-60]
 • معلمی، حسن معرفت شناسی از دیدگاه حکمت متعالیه [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 86-93]
 • معلمی، حسن فلسفه اخلاق [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 93-108]
 • معلمی، حسن ضرورت بالقیاس و بالغیر مفاد بایدهای اخلاقی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 139-156]
 • معلمی، حسن حدوث نفس (قبل از بدن، همراه با بدن، در امتداد بدن [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 35-58]
 • معلمی، حسن بررسی دیدگاه ملاصدرا در باره شهود ماهیت و ادراک حصولی وجود و تاثیر آن در شناخت خداوند متعال [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 99-110]
 • مک اولیف، جین دمن معرفی و نقد دایره المعارف قرآن لیدن ـ [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 267-285]
 • ملایری،، موسی بررسی و تحلیل برهان عدم تناهی خداوند متعال (به عنوان اصل یترین برهان بر وحدت شخصیه وجود) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 167-196]
 • ملک زاده، محمد ماهیت «سیاست ‏اسلامی» در قرآن از منظر علامه طباطبایی [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 197-223]
 • ملک مکان، حمید بررسی تحلیلی مسئله جاودانگی و عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار در مذاهب اسلامی [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 195-214]
 • ممبینی، محمدعلی «معرفتشناسی اصلاح شده» و عقلانیت باوردینی [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 45-68]
 • میناگر، غلامرضا وجوه فلسفه معرفت دینی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 73-96]
 • میناگر، غلام رضا بررسی نظریه رابطه سه گانه نص و معارف عقلی در آثار صدرالمتالهین [دوره 15، شماره 57، 1389، صفحه 95-124]
 • منصوری نوری، امیرحسین بررسی و تحلیل برهان عدم تناهی خداوند متعال (به عنوان اصل یترین برهان بر وحدت شخصیه وجود) [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 167-196]
 • مهاجر، محسن اندیشه سیاسی ملاصدرا [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 108-125]
 • مهاجرنیا، محسن تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 85-93]
 • مهاجرنیا، محسن فلسفه عدالت در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری [دوره 14، شماره 51، 1388، صفحه 5-35]
 • مهدی زاده آری، احمد نقش فقه در تکوین هویت تشیع امامی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 59-81]
 • مهدوی آزادبنی، رمضان نقد اعتبار کلامی نظریه کمبود منابع زیستی در آیات قرآن کریم [دوره 16، شماره 59، 1390، صفحه 87-102]
 • مهدوی زادگان، داود تحجرگرایی مدرن [دوره 6، شماره 22، 1380، صفحه 35-42]
 • مهدوی نژاد، محمدحسین بررسی وجوه توحیدی نظریه اخلاقی علامه و تقابل آن با نظریه های اخلاقی را یج [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 79-102]
 • مؤدب، ـ سیدرضا تاملی در آفاق اعجاز قرآن [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 201-214]
 • موسوی، سیدرضی مقایسه دو دیدگاه پدیدارشناسی و تاریخی نگری در بررسی هنر اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 191-218]
 • موسوی، سیدمحمود الحاد در نقاب تکام لگرایی (بررسی و نقد آرای الحادی ریچارد داوکینز) [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 135-158]
 • موسوی، سید مهدی تحدی قرآن: نقد و بررسی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 80-109]
 • موسوی، سیده منا راهکار رابرت مری هیو آدامز در دفاع از نظریه امر الهی [دوره 14، شماره 53، 1388، صفحه 113-138]
 • موسوی‌، سید رضی روش‌شناسی هنر اسلامی [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 85-114]
 • موفق، علیرضا جریان علیت در تاریخ ، تاملی در نگرش سارتر و مطهری [دوره 11، شماره 42، 1385، صفحه 61-88]
 • موفق،، علیرضا بررسی وجوه توحیدی نظریه اخلاقی علامه و تقابل آن با نظریه های اخلاقی را یج [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 79-102]
 • مومنی، ناصر شبیه انگاری نفس انسان به خدا از منظر امام خمینی (ره) [دوره 16، شماره 61، 1390، صفحه 151-182]

ن

 • نادری، رسول فلسفه فقه [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 257-268]
 • نجاتی، محمد گذار از تفسیر به تعبیر؛ جواز یا عدم جواز [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 5-20]
 • نجاتی*، محمد تبیین و بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصالت وجود صدرایی و مسئله ابطال تناسخ ملکی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 115-130]
 • نصر، سیدحسین اسلام برای عرضه به دنیای جدید چه دارد؟ سیدحسین نصر [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 37-44]
 • نصری، عبدالله قحطی معنا میان نام‌ها [دوره 2، شماره 4، 1376، صفحه 127-157]
 • نصری، عبدالله آزادی در خاک [دوره 2، 5-6، 1376، صفحه 64-91]
 • نصری، عبدالله نسبت دین با ایدئولوژی [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 120-141]
 • نصری، عبدالله علم و فلسفه از دیدگاه علامه جعفری [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 120-143]
 • نصری، عبدالله ابطال ابطال پذیری/ دکتر مهدی حائری یزدی [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 171-173]
 • نصری، عبدالله نگاهی به نقد قرائت رسمی از دین [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 124-145]
 • نصری، عبدالله ابوزید و قرائت متن در افق تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1381، صفحه 94-105]
 • نصری، عبدالله انسان شناسی حکمت خالده به روایت سیدحسین نصر [دوره 12، شماره 44، 1386، صفحه 87-106]
 • نصری، عبدالله خوانش ملاصدرا از برهان حدوث متکلمان [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 35-56]
 • نصری، عبدالله نسبت و رابطة خالق و مخلوق در اندیشة علامه محمدتقی جعفری و آیت الله جوادی آملی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 5-21]
 • نصری، عبداله حق و عدالت در اندیشه استاد مطهری [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 203-221]
 • نصری، عبداله مرگ در اندیشه علامه جعفری [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 5-24]
 • نصری، عبداله ابن عربی و تحلیل وحی [دوره 13، شماره 48، 1387، صفحه 65-78]
 • نصیری، علی فلسفه علوم قرآنی [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 221-248]
 • نصیری، علی بررسی تطبیقی قرآن و کتاب مقدس [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 59-86]
 • نصیری، علی بررسی نقش جبرئیل در فرآیند وحی قرآن [دوره 13، شماره 48، 1387، صفحه 43-64]
 • نصیری، علی بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه های مهم مفسران فریقین در تبیین عصمت حضرت آدم (ع) [دوره 17، شماره 64، 1391، صفحه 45-68]
 • نصیری، ـ علی ماهیت و مراتب وحی از نگاه صدرالمتألهین [دوره 8، شماره 29، 1382، صفحه 167-188]
 • نصیری، منصور ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 19، شماره 73، 1393، صفحه 49-78]
 • نصیری، منصور بررسی آموزۀ کمال الهی در الهیات پویشی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 89-119]
 • نعمت اللهی، اسماعیل گستره حکم حکومتی [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 127-144]
 • نقوی، زهرا حقیقت موت، انواع و مراتب آن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 5-28]
 • نیک سرشت، پروین نقد و بررسی نظریه جسم انگاری روح بر اساس دیدگاه فلاسفه [دوره 18، شماره 68، 1392، صفحه 61-96]
 • نواب، سید محمد حسین در سنت اسلامی، اصالت با زیبایی‌شناسی است یا فلسفۀ هنر؟ [دوره 20، شماره 78، 1394، صفحه 115-138]
 • نوری همدانی، حسین اصول و مبانی حکومت دینی [دوره 6، 20-21، 1380، صفحه 28-40]
 • نوروزی، محمدجواد توحید صمدی در افق اندیشۀ علامه حسن‌زاده آملی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 169-197]

و

 • واتسن، پل جی روانشناسی دین: یک روی آورد علمی چندتباری [دوره 3، 8-9، 1377، صفحه 22-45]
 • واسعی، سیدمحمد فقه و عرف [دوره 5، 15-16، 1379، صفحه 42-58]
 • واعظی، احمد قرائت پذیری دین [دوره 5، شماره 18، 1379، صفحه 60-73]
 • واعظی، احمد عدالت اجتماعی و مسائل آن [دوره 9، شماره 33، 1383، صفحه 189-207]
 • وحدتی پور، محبوبه بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب اب نسینا و برهان علامت صنعتی دکارت [دوره 18، شماره 69، 1392، صفحه 159-190]
 • وداد، منصوره السادات ماده و قوه اخروی در چشم انداز ملاصدرا [دوره 17، شماره 65، 1391، صفحه 57-74]
 • وداد، منصوره السادات فرجام نفس از نظرگاه سهروردی [دوره 17، شماره 66، 1391، صفحه 31-52]
 • ویسی، زاهد معرفی کتاب مقاصدالشریعه [دوره 5، شماره 18، 1379، صفحه 138-145]
 • وفاپور، حسین ابتنای اخلاق بر دین از دیدگاه آدامز و علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 90، 1397، صفحه 63-97]
 • وکیلی، هادی فلسفه تجربه عرفانی [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 67-92]
 • وکیلی، هادی برهان وجود شناختی کورت گودل [دوره 11، شماره 41، 1385، صفحه 163-188]
 • وکیلی، هادی ابن میمون از الاهیات اسلامی تا الاهیات یهودی [دوره 12، شماره 43، 1386، صفحه 147-172]
 • وکیلی، هادی تجربه های عرفانی مرگ از منظر مطالعات nde [دوره 12، شماره 46، 1386، صفحه 131-146]
 • وکیلی، هادی معرفت دینی از منظر علوم شناختی [دوره 13، شماره 50، 1387، صفحه 59-82]
 • ولایتی، علی اکبر تجدید حیات فرهنگ و تمدن اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 62-75]
 • وَن دِث، ژان ، چیستی ارزش [دوره 4، شماره 13، 1378، صفحه 110-125]

ه

 • هادوی، مهدی نظریه اندیشه مدرن - 1 [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 98-108]
 • هادوی نیا، علی اصغر قرآن کریم : عدل الاهی ، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی - اقتصادی [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 197-221]
 • هاشمی، خدیجه مقایسه تطبیقی «انسان گرایی» در اندیشه اسلامی و غربی [دوره 18، شماره 70، 1392، صفحه 31-62]
 • هاشمی، زهراسادات مرگ‌اندیشی از منظر اروین یالوم و تأثیر آن بر معنابخشی به زندگی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 121-150]
 • هاشمی، سید حسین جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 227-260]
 • هاشمی، سیدمحمداسماعیل نقد و بررسی «نظریه معرفت» در مکتب تفکیک [دوره 8، شماره 28، 1382، صفحه 69-78]
 • هاشمی، هادی نقد نظریه فخر رازی در مورد ماهیت‏ داشتن واجب‏ الوجود [دوره 22، شماره 86، 1396، صفحه 149-166]
 • هاشمی*، خدیجه بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معناگرایی ویکتور فرانکل [دوره 17، شماره 63، 1391، صفحه 137-158]
 • هاشمی گلپایگانی، محمدرضا کاربرد نظریه ی حرکت در تبیین رابطه ی انسان با پدیده ی حرکت اختیاری [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 126-133]
 • هاشم نژاد، حسین درآمدی بر فلسفه هنر از دیدگاه فیلسوفان اسلامی [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 313-332]
 • هاوزن، محمد لِگن چه کسانی میتوانند وارد گفتگوی تمدنها شوند [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 148-161]
 • هپ برن، رونالد .فلسفه دین [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 36-53]
 • هیدگر، مارتین پایان فلسفه و وظیفه تفکر [دوره 3، شماره 7، 1377، صفحه 66-81]
 • هیک، جان پلورالیسم دینی و اسلام [دوره 10، شماره 37، 1384، صفحه 39-54]
 • همتی، همایون سکولاریزم و اندیشه دینی در جهان معاصر [دوره 1، شماره 1، 1375، صفحه 90-103]
 • همتی، همایون .فلسفه دین [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 36-53]
 • همتی، همایون تأملی درباره رهیافت وجودی به دین [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 161-173]
 • همتی، همایون مسئله صدق [دوره 4، شماره 12، 1378، صفحه 158-179]
 • همتی مقدم، احمدرضا فلسفه پزشکی [دوره 11، 39-40، 1385، صفحه 333-355]
 • همدانی، سید میرزا علی رساله وجودیه قطب العارفان، [دوره 7، شماره 24، 1381، صفحه 3-5]
 • هنرور، محمدامین موضوع و ماهیت علوم انسانی و جایگاه آن در منظومه علوم با تاکید بر آرا و نظریات فارابی [دوره 19، شماره 74، 1393، صفحه 77-98]
 • هوبلینگ، ـ اچ.جی. مفاهیم و مسائل فلسفه دین [دوره 1، شماره 2، 1375، صفحه 68-73]

ی

 • یاسمی نژاد، پریسا درآمدی بر رابطه دین و معنویت با روان شناسی با تکیه بر دیدگاه چند تن از روان شناسان مطرح [دوره 15، شماره 56، 1389، صفحه 79-112]
 • یثربی، سید یحیی مرگ و مرگ اندیشی [دوره 6، شماره 19، 1380، صفحه 111-125]
 • یثربی، سیدیحیی فلسفه امامت [دوره 3، 10-11، 1377، صفحه 136-149]
 • یثربی، سیدیحیی مبانی نظری گفتگوی تمدنها [دوره 4، شماره 14، 1378، صفحه 14-33]
 • یثربی، سیدیحیی حذف علیت یعنی حذف عقل [دوره 10، شماره 35، 1384، صفحه 117-126]
 • یحیایی، علی مقایسه دو دیدگاه پدیدارشناسی و تاریخی نگری در بررسی هنر اسلامی [دوره 16، شماره 60، 1390، صفحه 191-218]
 • یزدی، مصباح منطق فهم قرآن [دوره 5، شماره 18، 1379، صفحه 27-35]
 • یزدانی، عباس بررسی و نقد دیدگاه کلیفورد و جیمز در باره عقلانیت باورهای دینی [دوره 13، شماره 49، 1387، صفحه 119-136]
 • یزدانی، عباس ارزیابی پاسخ پلنتینگا به « مسئله شر به مثابه دلیلی علیه وجود خدا » [دوره 14، شماره 52، 1388، صفحه 71-94]
 • یزدانی، نجف جایگاه قوه عملی در سعادت انسان در پرتو آیات قرآن [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 215-245]
 • یوسفی، احمدعلی بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی‌شناختی نظام سرمایه‌داری و اسلامی در شکل‌گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تأکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی) [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 131-168]
 • یوسفی، احمد علی کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی [دوره 9، شماره 32، 1383، صفحه 147-182]
 • یوسف ثانی، سید محمود تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 187-211]
 • یوسفی راد، مرتضی وجوه امکانی فلسفه سیاسی الام [دوره 14، شماره 51، 1388، صفحه 87-104]