اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اکبر رشاد

فقه و حقوق- فلسفه اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

rashadiict.ac.ir

سردبیر

محمد محمدرضایی

فلسفه دین استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

mmrezaeiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

احمد بهشتی

فقه و حقوق- فلسفه اسلامی استاد دانشگاه تهران

ahmadbeheshtius.ir

عبدالحسین خسروپناه

کلام اسلامی استاد گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

رضا اکبریان

فلسفه وکلام اسلامی استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

akbarianmodares.ac.ir

ابوالفضل ساجدی

فلسفه دین استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

abbidgoli23gmail.com

محمدحسن قدردان قراملکی

کلام اسلامی استاد تمام گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

ghadrdangyahoo.com

حسین‌ کلباسی‌اشتری‌

فلسفه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

hkashtariyahoo.com

خدا خواست عرب صالحی

فلسفه تطبیقی دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

salehnasrabadyahoo.com

رمضان علی تبار

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی

tabar1579yahoo.com

حمیدرضا شاکرین

کلام اسلامی دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

shakerinhgmail.com

سیدمحمدعلی دیباجی فروشانی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

dibajiut.ac.ir

علی عسگری یزدی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

asgariyazdiut.ac.ir

محمد جعفری

فلسفه دین دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

jafariiki.ac.ir

دبیر اجرایی

سید مهدی حسینی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. فقه و اصول دبیر تحریریه و مدیر اجرایی

hoseini.sm60gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

محمد اسماعیل انصاری

فلسفه ویراستار

meansari72yahoo.com