نقش علم الهی در آفرینش جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از صفات موثر در فاعلیت فاعل صفت علم  است که در این مقاله نقش آن از حیث امکان و چگونگی آن در فاعلیت خداوند مورد بررسی قرار می گیرد. در تبیین اصل تاثیر و چگونگی آن بین متکلمان و فلاسفه دیدگاه های مختلفی وجود دارد. در این مقاله بعد از بحث از اصل امکان نقش علم در فاعلیت، پنج دیدگاه (فاعلیت بالقصد، بالعنایه، بالرضا، بالعنایه و بالتجلی) در باره چگونگی آن مورد تحلیل قرار می گیرد. نویسنده هم چنین تعریف متکلمان از فاعل بالقصد بودن خدا به معنای وجود داعی زاید را مورد تحلیل قرار داده و خاطر نشان خواهد کرد که تعریف فوق با تأمل دقیق در آن قابل توجیه و دفاع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Science in Divine Activity

نویسنده [English]

  • m gh
p
چکیده [English]

The subject of this article is about the effect and the role of the attribute of science in the issuance of the verb from the subject of the universal universe, God, and how that some deny and some others believe it. The theologians refer to the necessity of realizing the trait of science in the act of God and, accordingly, describes God's potentiality as potentially desirable. In this article, the role of science in terms of possibility, role and how it is studied in the subject of God is examined. There are different perspectives in explaining the principle of its impact and how it is between theologians and philosophers. In this research, after discussing the principle of the possibility of the role of science in the subject, five perspectives (likelihood, supra, supra, subjective, and deltaic) are analyzed.
The writer also analyzes the definition of the theologians of the subject of God's probability of existence, which means the existence of a divine being, and will point out that the above definition can be justified and defended with careful reflection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • God's Activity
  • Probability
  • Potency
  • Belt