کلیدواژه‌ها = واژ‌گان کلیدی: جعفری
تعداد مقالات: 1
1. نسبت و رابطة خالق و مخلوق در اندیشة علامه محمدتقی جعفری و آیت الله جوادی آملی

دوره 23، شماره 87، بهار 1397، صفحه 5-21

عبدالله نصری؛ سید مرتضی پور ایوانی