دوره و شماره: دوره 23، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 1-198 
7. تأملی نظری در مفهوم عدالت جنسیتی

صفحه 171-198

رضا خراسانی؛ ولی محمد احمدوند