تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 استادیار گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در این مقاله در مورد تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی، در سه ساحت، بحث شده است: ساحت اول، ماهیت، ساحت دوم، مبانی، و ساحت سوم، شیوه.  تفسیر عرفانی، شاخه ای از تفسیر است که عهده‌دار بیان باطن آیات قرآن و معانی رمزی و اشاری آنها و مبتنی بر ذوق عرفانی و سیر و سلوک است و از طریق کشف و شهود به دست می آید. در تفسیر عرفانی، با قبول دلالت ظاهر آیات، وجهه همت مفسر، راهیابی  به باطن آیات، اشارات و لطایف آنهاست؛ زیرا قرآن دارای چهار لایه است: «عبارت»، که به عوام، اختصاص دارد، «اشارت»، که در حیطه ادراک خواص قرار دارد، «لطایف»، که در حوزه فهم اولیاست، و «حقایق»، که برای انبیا قابل دستیابی است. در ادامه  اشاره ای به  پیشینه  تفسیر عرفانی شده است.  در بحث  از مبانی، محورهای  متعددی  مطرح شده است، که به اختصار عباتند از: مبنای هستی شناختی ؛ مبنای معرفت کشفی؛ .مبنای زبان شناختی ؛. مبنای برخورداری قرآن از مراتب نزول؛  مبنای برخورداری قرآن از مراتب معنایی متعدد؛ مبنای مراتب فهم قرآن؛ مبنای طهارت باطن. امام ، ضمن ارج نهادن به ظاهر آیات، به تفسیرعرفانی پرداخته و رسالت مفسران را کشف مقاصد عرفانی قرآن دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

mystical interpertion from the Viewpoint of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • sayyed mahmood yosef sani 1
  • h r 2
1 The Iran Research Institute of Philosophy
2 p
چکیده [English]

This article discusses the mystical interpretation of Imam Khomeini's perspective in three areas: first, nature, second, principles, and third, method. Mystical Interpretation is a branch of commentary that deals with the intrinsic expression of the verses of the Qur'an and their codified meanings and is based on mystical taste and conduct and is achieved through discovery and intuition. In mystical interpretation, by accepting the appearance of the verses, the intentionality of the interpreter is to reach the inside of their verses, signs, and virtues, because the Qur'an has four layers: "Phrase", which belongs to the general, "Gesture", which is in the realm of perception. There are properties, "virtues", which are in the realm of understanding, and "facts", which are accessible to the prophets. The following is a reference to the history of mystical commentary. In the discussion of fundamentals, several axes have been put forward, which are briefly: the ontological basis; the basis of discovery knowledge; the linguistic basis. The basis of Quran enjoyment of descending order; The basis of Quran enjoyment of multiple semantic levels; The basis of understanding the Quran; The basis of inner purity. The Imam, while apparently praising the verses, has dealt with the mystical interpretation and considered the commentators' mission to discover the mystical intentions of the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • mystical interpretation
  • Interpretation
  • methodology
  • principles