دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، پاییز 1391 
2. عقلانیت علم دینی

صفحه 27-56

رمضان علی تبار فیروزجایی


3. ماده و قوه اخروی در چشم انداز ملاصدرا

صفحه 57-74

سیدمهدی امامی جمعه؛ منصوره السادات وداد