نویسنده = رضا اکبری
بررسی انتقادی تقریر ویلیام جیمز از شرطیه پاسکال

دوره 15، شماره 55، اردیبهشت 1389، صفحه 95-120

رضا اکبری؛ عباس خسروی فارسانی


دین و غرابت اخلاق

دوره 4، شماره 13، دی 1378، صفحه 44-71

جورج ماوردُس؛ رضا اکبری


نقدی بر شکاکیت- دو نوع علم

دوره 4، شماره 12، دی 1378، صفحه 80-99

نورمن مالکولم؛ رضا اکبری