فرایند پذیرش مقالات

مراحل پذیرش و چاپ مقاله

مجله قبسات پذیرای مقالات پژوهشی (Research Paper) ، مطالعه موردی (Case study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article ) و مفهومی (Conceptual paper) می باشد.

 • دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه قبسات   http://qabasat.iict.ac.ir

 •  در مرحله نخست مقاله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شود. 

 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد ) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.
 • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده،  سردبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله سردبیر مقاله را بر اساس استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)

 • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  7 روز بعد از ارسال 

 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات احتمالی اولیه مقاله
 • ارسال مقاله به داوران

 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال پشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات

 • در صورتی که مقاله مورد تایید نهایی داوران قرار گیرد اماده طرح درجلسه هیئت تحریریه می شود.
 •  
 • تصمیم گیری نهایی در باره پذیرش یا عدم پذیرش مقالات در جلسه هیئت تحریریه
 •  
 • (بازه زمانی از زمان  دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه  تا دریافت پاسخ از داور نهایی حدود 90 روز وقت کاری در نظر گرفته شده است. البته در مواردی خاص امکان دارد روند داوری بیش از این به طول بینجامد)
 •  
 • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده اند.
 •  
 •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری سامانه فصلنامه
 •  
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه
 •  
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان چهت بازبینی و تایید نهایی  (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 •  
 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه فصلنامه

1- اعلام وصول بعد از دریافت مقاله  از طریق سامانه مجله.

2- بررسی شکلی و صوری مقاله (در صورتی که مقاله موارد ذکر شده را رعایت نکرده باشد، برای اصلاحات لازم به نویسنده عودت داده می‏شود).

3- در صورتی که مقاله، اشکال ساختاری نداشته باشد، برای ارزیابی به داور یا داوران صاحبنظری فرستاده می‏شود تا دربارة ارزش علمی و صلاحیت چاپ آن در نشریه اظهار نظر کنند.

4- نتایج داوری ها در جلسات منظم هیئت تحریریه مطرح و دربارة مقالات هر شماره از نشریه، تصمیم نهایی اتخاذ می‏شود.

5- نظر نهایی هیئت تحریریه از طریق وبسایت به اطلاع صاحبان مقاله می‏رسد.