اهداف و چشم انداز

هدف اصلی فصلنامه «قبسات» معرفی دستاوردهای پژوهشی نوین در رشته های مختلف فلسفه دین و کلام جدید، همراه با تحلیل، تطبیق و نقد دیدگاه های مختلف، امکان هم‌افزایی و ارتباط علمی پژوهشگران می باشد.

از این رو امید است این نشریه با ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث مختلف فلسفی و بازخوانی اندیشه های فلسفی فیلسوفان به زبان نو، باعث رشد تفکر فلسفه دین گردد.

این نشریه از مقالاتی که پیرامون مسایل مهم فلسفه دین و کلام، راهی برای حل پرسش های نظری و برون رفت از مشکلات عملی ارائه کنند، استقبال می نماید.

حوزه های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل:

-        فلسفه دین

-        کلام اسلامی

-        کلام جدید

-        معرفت شناسی

 -        فلسفه اخلاق

 -       و ......