نویسنده = مهدی عبدالهی
نقش عقل و نقل در معرفت دینی از منظر شیخ صدوق و شیخ مفید

دوره 27، شماره 105، آبان 1401، صفحه 147-170

مهدی عبدالهی؛ سمیه کریم نژادی


خدای دین و خدای فلسفه؛ مغایرت یا این‌همانی

دوره 26، شماره 100، مرداد 1400، صفحه 193-212

مهدی عبدالهی


بنیادهای فلسفی علوم انسانی

دوره 18، شماره 69، آبان 1392، صفحه 49-78

مهدی عبدالهی